Президентът на Българския футболен съюз в оставка - Борислав Михайлов, е внесъл жалба в Софийския градски съд срещу решение на служител от Търговския регистър.

Михайлов, който подаде оставка през декември, е внесъл жалбата, след като преди седмица ТР отказа да впише заявената покана за свикване на Извънреден конгрес, който трябва да се проведе на 15 март тази година.

Моля решаващият състав да има предвид, че съгласно константата съдебна практика, Търговският регистър /респ. Агенцията по вписванията/ не могат да действат като съдебна инстанция при проверка на заявените за обявяване обстоятелства", пише в жалбата на Михайлов.

Предвид на всичко изложено по-горе моля да приемете, че са налице предпоставките за обявяване в ТРРЮЛНЦ на заявената за обявяване покана за свикване на ОС /конгрес/ на БФС, да уважите жалбата и да отмените отказа на Агенцията по вписванията", завършва жалбата.

Ако СГС реши да уважи жалбата на Михайлов, то по всяка вероятност Извънреден конгрес ще се състои на първоначално обявената дата. В противен случай, Конгресът ще бъде отложен за по-късна дата.