От футболния Левски направиха важно разяснение към акционерите в клуба преди Общшото събрание, което трябва да се проведе на 6 април.

Ето какво написаха от "синия“ клуб на официалната си странсица:

Във връзка с провеждане на Общо събрание на акционерите (ОСA) от "Професионален футболен клуб Левски“ АД, което ще се проведе на 6 април 2023 г. от 11:00 часа в сектор "А“ на стадион "Георги Аспарухов“ с адрес: гр. София, ул. "Тодорини кукли" № 47, Ви уведомяваме за следното:

С оглед на очаквания интерес регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне с 30 минути по-рано - в 9:30 часа. В сектор "А“ на стадион "Георги Аспарухов“ ще се влиза през вход "VIP“, като регистрацията ще се осъществява на сектор "А“.

Всички акционери – физически лица, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

Акционерите – юридически лица, които имат желание да вземат участие в ОСA, се представляват от вписаното им представляващо лице. В случай че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано, следва да ги представлява друго дееспособно физическо лице с изрично пълномощно. Ако дружеството се представлява единствено заедно от повече лица, представляващите следва да упълномощят едно физическо лице да упражни правата им на общото събрание.

При регистрацията за участие в ОСА, следва да се представят:

- документ за самоличност;

- копие или оригинал на притежаваните акции или временни удостоверения;

- За юридическите лица акционери: документ, удостоверяващ актуалното състояние на дружеството към датата на провеждане на ОСА: удостоверение за актуално състояние или разпечатка от партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/.

В случай че сте акционер и нямате възможност да присъствате лично на ОСA, можете да упълномощите друго дееспособно физическо лице да Ви представлява в ОСA. Образец на пълномощно за акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, можете да изтеглите от TУК:

PULNOMOSHTNO-NEW-OSA-06-04-23_rev

Обръщаме внимание на лицата, които ще вземат участие в ОСА чрез пълномощно от акционер: в гласуването по точката, предвиждаща увеличение на капитала на Дружеството, ще имат право да участват само тези пълномощници, които са упълномощени с нотариално заверени пълномощни, като за останалите точки от дневния ред не е необходимо нотариална заверка на подписа на пълномощното.

Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с "Удостоверение за наследници“ и документ за самоличност, като в случай, че са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.

Представителството на малолетни акционери се осъществява от техните родител/и или настойник. В случай че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят "Удостоверение за раждане“ на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го.

Непълнолетни акционери следва да се придружават от един родител или настойник. Непълнолетният акционер следва да представи "Удостоверение за раждане“ и документ за самоличност, а придружаващият го родител или настойник – документ за самоличност.

Апелираме акционерите да се възползват от по-ранната възможност за регистрация – 9:30 часа.

Събранието ще започне в 11:00 часа.

От Ръководството на "ПФК Левски“ АД