ВАС обезсили разпореждане на АССГ, с което по жалба на Сдружение "Изправи се.БГ“ и група физически лица е наредено да се преустанови демонтиранането на паметника на Съветската армия.  

Върховният административен съд обезсили разпореждане № 11302/19.12.2023 г., постановено по адм. дело № 11891/2023 г. на Административен съд София-град, с което е наредено да бъдат безусловно прекратени действията, извършвани от длъжностни лица от Областна администрация на Област-София-град по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури  на "Паметника на Съветската армия“.

Административно дело № 2126 от 2024 г. е образувано по частна жалба от Областна администрация на  Област София. Ответниците са Сдружение "Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров-в качеството му на общински съветник в Столичен общински съвет, Виктор Йочев и Георги Кадиев, в качеството им на граждани на Република България.

Върховните магистрати оставят без разглеждане искането, подадено от  Сдружение "Изправи се.БГ“ и посочените физически лица, с което се оспорват действия на длъжностни лица от Областна управа-София по демонтиране и  нарязване и  на бронзовите фигури на "Паметника на Съветската армия“. Касационният състав на ВАС приема, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като  Сдружение "Изправи се.БГ“ и физическите лица нямат правен интерес от обжалването.

За да е налице правен интерес е необходимо този интерес да е пряк, личен и непосредствен. Прекият интерес предполага със самата отмяна на оспорения акт, в случая с прекратяването на действията да се предотврати настъпването на щета в правната сфера на засегнатия. Интересът трябва да е личен, което предпоставя, че физическите  и юридически лица имат право на жалба само в защита на свои субективни права, свободи и законни интереси. Правният интерес трябва да е непосредствен, т.е. съответния акт или действие да засяга правната сфера на подалия искането, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за искателя или създава права на трето лице, които го увреждат.

 В случая, действията по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на "Паметника на Съветската армия“ не засягат пряко и непосредствено правната сфера на искателите-физически лица и не накърняват пряко и непосредствено техни субективни права и интереси, поради което искането им е следвало да бъде оставено без разглеждане поради липса на правен интерес.

По делото е налице още една предпоставка за оставяне на искането за прекратяване действията по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на "Паметника на Съветската армия“ без разглеждане поради липса на правен интерес.

 Административният съд не е съобразил в хода на установяване на  предпоставките за прекратяване на неоснователните действия и при постановяване на обжалваното разпореждане от 19.12.2023 г., че видно от приложените към Молба на искателите от 18.12.2023 г. доказателства, преди постановяването на обжалваното разпореждане на АССГ е налице постановен административен акт – Разпореждане  вх.№08-00-219 от 14.12.2023г. за прилагане на принудителна административна мярка от Закона за културното наследство (ЗКН)  по чл.192 ал.1 т.2 б“а“ и "б“ на главния инспектор на "Главна дирекция инспекторат по опазване на културното наследство“. С него е наредено на Областна администрация – Област София, незабавно спиране на действията по демонтажа на “Паметника на Съветската армия“, възложени  от Областна администрация - Област София до изясняване на законосъобразните обстоятелства във връзка с изискванията по ЗКН. Със същото разпореждане е разпоредено на Областна администрация-Област София незабавно да разпореди на изпълнителя на демонтажните работи да спре всички дейности, извършвани на обекта. Съгласно разпоредбата на чл.192 ал.3 от ЗКН принудителните административни мерки подлежат на предварително изпълнение, следователно преди постановяване на обжалваното разпореждане с наложената  по силата на Разпореждане №08-00-21 от 14.12.2023 г. ПАМ е постигнат целеният от искателите краен резултат, а именно спиране  на всички дейности по демонтаж на "Паметника на Съветската армия“, с оглед на което не е налице правен интерес от страна на молителите и искането им е следвало да бъде оставено без разглеждане.

Предвид изложеното, като е приел за допустимо искане на лица без пряк и непосредствен правен интерес и е разгледал спора по реда на чл. 250 АПК по същество съдът е постановил недопустимо разпореждане, което следва да бъде обезсилено. Вместо него, подаденото от Сдружение "Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров - в качеството му на общински съветник в Столичния Общински съвет, Виктор Йочев и Георги Кадиев, в качеството им на граждани на Република България искане следва да се остави без разглеждане като недопустимо, а производството по адм. дело № 11891/2023 г. по описа на Административен съд София-град да бъде прекратено.