Заложените цени по договорите им са съответно -  "не по-ниска“ от 1,50 лв. без ДДС и 1,53 лв. без ДДС за литър. По информация на Министерството на земеделието, в периода октомври 2022 г. – февруари 2023 г., средната изкупна цена на литър сурово мляко в региона на Враца и Монтана е била между 1,02 лв. без ДДС и 1,10 лв. без ДДС. Това поражда съмнения, че пазарната цена е силно завишена, а в клаузите на двата договора има редица неравноправни клаузи, които не защитават интереса на държавното дружество. Например – плащанията са изцяло авансово, не са предвидени санкции при забавено или лошо изпълнение и др. От проверката прави впечатление още, че фирмата "Уайт Голд Трейд“ ООД е основана една седмица преди сключването на договора с държавната млекопреработвателна компания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката и индустрията

От наличните документи става ясно, че на 24.01.2023 г. "И.С.А.К.-БГ" ЕООД извършва доставка на 4 000 л. овче сурово мляко на ед. цена 2,60 лв. без ДДС на стойност 10 400 лв. Съгласно проформа фактура от 05.01.2023 г. обаче е извършено плащане на стойност 39 хил. лв. без ДДС за 15 000 л. овче мляко. Освен значителното разминаване между сумите и документите е установено също, че по договор изобщо не е предвидено доставянето на овче мляко и в този смисъл са извършени плащания без договорни условия за това.

В двата договора не е предвидено условие продавачът да декларира, че е вписан в публичния Регистъра на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко. Подобно условие е вписано в други договори на дружеството и е нормална практика. Не е предвидено също изискване за представяне на сключен договор за доставка на сурово мляко между първи изкупвач и производител, включително от други държави – членки на Европейския съюз, съгласно законовите изисквания.

От направена проверка стана ясно, че и двете фирми не са били вписани в Регистъра към датата на подписване на договорите им с "Ел Би Булгарикум“. Фирма "Уайт Голд Трейд“ ООД подава заявление за вписване в Регистъра на 13.12.2022 г. или в деня, в който подписва договор за доставка с "Ел Би Булгарикум“. Фирма "И.С.А.К.-БГ" ЕООД е подала заявление за вписване в Регистъра на 15.12.2022 г. или 3 дни след сключването на договора с държавната млекопреработвателна компания. Към момента все още липсва официална информация дали вписването в Регистъра за двете компании е приключило.

Договорите с двете фирми са подписани единствено от изпълнителния директор на дружеството Николай Маринов и по този начин са нарушени Правилата за финансово управление и контрол на дружеството.

След обявяване свикването на заседание на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания за обсъждане промяна в ръководството на "Ел Би Булгарикум“, Николай Маринов в спешен порядък (на 17.02.2023 г.) поръчва 75 тона мляко от "И.С.А.К.-БГ" ЕООД на обща стойност 132 000 лв. Цялата сума е платена авансово на същия ден. Към момента нито един литър от поръчаните не е доставен в дружеството. 

Част от констатираните притеснителни обстоятелства са свързани с процедурата за закупуване на нови превозни средства за дружеството на стойност 850 000 лв. От проверката на предоставените документи става ясно, че датата на доклада за закупуване на транспортните средства съвпада с деня на заседанието на Съвета на директорите, на което той е бил одобрен.

Липсват каквито и да е документи за извършено пазарно проучване и как държавната компания е стигнала до избора на фирмите, от които е поискала оферти. Прави впечатление, че приложената оферта от една от фирмите е предоставена един ден след взетото решение за избор на изпълнител, което означава, че разгледаните документи не са били в пълен обем и са допълвани на по-късен етап.

За доставка на превозните средства е избрана фирма "Мипи Ауто“ ООД. Стойността на договора е в размер 1 017 969,56 лв. с ДДС, които са били платени 100% авансово. Проверка на фирмата в Търговския регистър показва, че стойността на активите и нетните приходи от продажби са в пъти по-малко /съответно 348 000 лв. и 220 000 лв./ спрямо авансово платената сума по договора. От друга страна, в договора не е предвидена клауза за гаранция за преведената авансова сума. Тези обстоятелства категорично показват, че не са взети никакви мерки за защита интереса на дружеството. Допълнително съмнително обстоятелство е, че три дни след сключването на договора управителят на фирмата е сменен с лице, което е управител и на друга фирма – участник в процедурата по избор. Това създава съмнение дали не е налице свързаност между фирмите, подали оферти към държавното дружество.

Вече бе публично оповестена и информацията, че има сериозни съмнения за завишаване на цените на моторните превозни средства в сравнение с предлаганите от официалните представители на автомобилните доставчици.

От резултатите от проверката е видно още, че предишният изпълнителен директор е променил своя договор, като е предвидил изплащане на три пъти по-голямо обезщетение в сравнение с договорите на предходни изпълнителни директори – или над 70 000 лв. Тези условия в трудовия договор на изпълнителния директор Николай Маринов са били разписани еднолично от председателя на Съвета на директорите Невена Петрова и за тях не са били уведомени нито Съвета на директорите на "Ел Би Булгарикум“, нито Държавната консолидационна компания. Нещо повече – ДКК е изпратила писмени указания подобни практики в дъщерните ѝ дружества да бъдат прекратени.

Констатират се и факти, свързани с раздаване на необосновано големи суми на конкретни служители на дружеството под формата на бонуси и възнаграждения. В края на миналата година Съвета на директорите на дружеството взима решение за изплащане на коледни бонуси в размер на две минимални работни заплати за страната съгласно действащия в дружеството Колективен трудов договор. По заповед на изпълнителния директор трима служители получават бонус в размер на 10 000 лв. за всеки от тях. И тримата нямат 6 месеца трудов стаж в дружеството, което е задължително условие за получаване на допълнително материално стимулиране.

Единият от тези служители е организирал и провел процедурата за закупуване на моторните превозни средства. Дали има връзка между допълнителното материално стимулиране и начина на организиране и провеждане на поръчката за над 1 милион лева предстои да бъде установено.  

Следва да се отбележи, че още в самото начало на проверката, одиторите са установили липса на голяма част от информацията в дружеството. По-късно става ясно, че в момента, в който предишният изпълнителен директор Николай Маринов разбира, че е освободен от поста, служител на дружеството изтрива наличната информация от компютъра му и заличава архива на цялата му електронна кореспонденция. Същият служител е един от тримата, които през месец декември получават десетократно по-високи бонуси от останалите работещи в дружеството.

Налице са и други разходи, които пораждат съмнение за целесъобразността им. Така например за фотосесия на изпълнителния директор Николай Маринов и председателя на Съвета на директорите Невена Петрова са платени 9 000 лв.  

Налице са съмнения, че предходният изпълнителен директор Николай Маринов е извършил антидатиране на вътрешен документ, с който да заблуди обществото, че освобождаването му от поста е свързано с намалени цени на млечните продукти в търговската мрежа. Към момента новият изпълнителен директор е запазил цените на продуктите в търговската мрежа с обявеното намаление и са предприети стъпки за възстановяване на договорите с български производители, което ще позволи на "Ел Би Булгарикум“ да не работи на загуба и дори да направи допълнителна отстъпка в цената за крайния клиент.