ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Лилия Христова, Община Варна: Електронната система за прием в първи клас стартира в 10.00 часа на 25 май

Лилия Христова, Община Варна: Електронната система за прием в първи клас стартира в 10.00 часа на 25 май

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

24 Април 2018 | 11:00 | Радио „Фокус“ – Варна

Лилия Христова, Община Варна: Стратегическата цел на общинската подкрепа за личностно развитие е гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование

Лилия Христова, Община Варна: Стратегическата цел на общинската подкрепа за личностно развитие е гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна. Фокус: Г-жо Христова, Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна (2017-2019), бе публикувана за обществено обсъждане. Какви са основните акценти и дейности, заложени в нея? Лилия Христова: Настоящата Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна, която е публикувана за обществено обсъждане, е разработена в изпълнение на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование. Към момента Община Варна обезпечава дейностите за подкрепа за личностно развитие чрез общински образователни и младежки програми, програми за спорт, превенции, здраве и социални дейности. Стратегическата цел на общинската подкрепа за личностно развитие е гарантиране на достъпа на всяко дете и ученик до качествено образование и подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда и създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността на детската градина и училището. Фокусът днес е върху приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик, на индивидуалните им потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на които образователните институции трябва да отговорят по подходящ начин. Фокус е поставен и върху междуинституционално взаимодействие на местните и държавни органи и структури, образователни институции, доставчиците на социални услуги, граждански организации и родители за посрещане на разнообразието от образователни потребности с гъвкави и динамични педагогически подходи за развитие на личностния потенциал. Организирането и провеждането на ранна диагностика на деца и ученици за превенция на обучителни трудности и насърчаване на образователните институции да формират политики за предоставяне на подкрепа за личностно развитие според актуалните потребности е сред приоритетите, заложени в предложената Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. В стратегията е поставен фокус и върху осигуряване на подкрепяща среда за обучение и възпитание според установените потребности, изграждане на достъпна архитектурна среда и осъвременяване на кабинети, класни стаи и занимални, благоустрояване на дворни пространства, подобряване на условията за хранене, които са дейности по Оперативна програма „Региони в растеж”. Сред приоритетите е също създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора чрез разкриване на извънкласни и извънучилищни форми в образователните институции според интересите на децата и учениците, разширяване и разнообразяване на формите за осмисляне на свободното време чрез дейността на културни институции, спортни клубове, туристически дружества. Друг приоритет е насърчаването на децата с изявени дарби – подпомагане на даровити деца от община Варна, подкрепа развитието на творческия потенциал на младите хора за утвърждаване на общочовешките и европейски ценности и съхраняване на българските традиции. Стратегията предвижда реализиране на дейности за професионално ориентиране и консултиране и връзка с пазара на труда чрез изграждане на общинска система за кариерно ориентиране и консултиране, както и стимулиране развитието на предприемачески, творчески и иновативни компетентности сред учениците. Провеждане на социална и здравна политика, насочена към децата и учениците – профилактика и диагностика на често срещани заболявания в ранна детска и училищна възраст и осигуряване на условия за повишаване на двигателната активност и системно практикуване на спорт, са също част от приоритетите, заложени в програмата. Превенцията на рисковото поведение сред децата и младите хора, на зависимости от психоактивни вещества, на асоциалното поведение и противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, на трафика на хора, както и закрила на жертвите на трафик, са също част от предложената Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. Важен акцент на варненската общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие е привличането на родителите като сътрудници за ефективна комуникация с институциите, предоставящи мерки за подкрепа, осигуряване на подкрепа от специалисти и многопосочна работа със семействата, както и информирането им за механизмите и възможностите за предоставяне на подкрепата, за техните права, задължения и компетентности. Сред предизвикателствата в реализацията на стратегията е и разработването на координационен механизъм за управление и екипност на процесите на приобщаване, чрез който ежегодно ще се анализират потребностите от подкрепа на децата и учениците и необходимостта от промени и откриване на нови услуги. Приоритет е развиването на различни видове услуги и съгласуване на действията, насочени към намаляване на дела на деца и ученици, отпадащи от образователната система. Предизвикателство е осигуряване на достатъчен брой квалифицирани специалисти за предоставяне на обща и най-вече допълнителна подкрепа на децата и учениците в детските градини и училищата – психолози, логопеди, ресурсни учители, социални работници. Насърчаване усъвършенстването на професионалните умения на ангажираните специалисти от институции и организации чрез участие в международни, национални и регионални проекти, както и чрез Програмата за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна, е също сред важните акценти в общинската стратегия. Фокус: Какви са данните по отношение на деца и ученици в риск, посочени в анализа на дейностите за подкрепа на личностното развитие на общинските обслужващи звена? Лилия Христова: Съгласно Закона за закрила на детето „дете в риск“ е дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа, дете – жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му, за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист, както и за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. Институциите предоставят допълнителна подкрепа, насочена не само към децата в риск, но и към деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, както и с изявени дарби в областта на изкуствата, науката и спорта. В община Варна децата и учениците в риск са 971, със специални образователни потребности са 849, а с хронични заболявания са регистрирани 591 деца. 3 597 са децата с изявени дарби в областта на изкуствата, науката и спорта. 623 деца и ученици от община Варна са подпомагани от психолог от училището или от детската градина. В детските градини и училищата ситуацията е следната – 623 деца и ученици от община Варна са подпомагани от психолог от училището или детската градина. 275 деца и ученици са подпомагани от ресурсен учител от училището или детската градина, 260 деца са подпомагани от логопед, 23 – от кинезитерапевт или рехабилитатор от училището или детската градина, а 70 деца са подпомагани от други специалисти в учебните и детски заведения. Регионалният център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – Варна, подпомага с ресурсен учител 341 деца и ученици, 94 деца са подпомагани от психолог от центъра, 88 – от логопед, а 9 деца – от рехабилитатор на слуха и говора. Над 100деца се подпомагат от специалисти на Центъра за подкрепа за личностно развитие и от специално училище. Допълнителна подкрепа от доставчици на социални услуги се предоставя на 201 деца и ученици от община Варна. Фокус: Колко са социалните услуги за допълнителна подкрепа на личностното развитие в общината? Лилия Христова: Община Варна предоставя общо 30 социални услуги, които се осигуряват от дирекция “Социални дейности” на Община Варна. По данни на Дирекция „Социално подпомагане“ децата с увреждания от 0 до 18-годишна възраст са 865. Следвайки принципите за деинституционализация на услугите за деца и младежи с увреждания и със специални образователни потребности, община Варна предоставя социални услуги в общността, които не откъсват потребителите от семейната им среда. За децата с увреждания на територията на общината са осигурени социални услуги в общността с общ капацитет 382 места – Център за ранна интервенция предотвратяване изоставянето на деца с увреждания; Център за социална рехабилитация и интеграция „Радост“; Център за социална рехабилитация и интеграция „Еврини“; Център за социална рехабилитация и интеграция „Карин дом“; Център за социална рехабилитация и интеграция „Прегръдка“; Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с множество увреждания; Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства; Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“; Социален учебен професионален център (СУПЦ) „Анастасия Д-р Железкова“. За деца и ученици в риск функционират Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение; Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от малцинствен произход; Център за работа с деца на улицата „Гаврош“; Звено „Майка и бебе“. Други социални услуги за деца и ученици, предоставящи допълнителна подкрепа, са Център за обществена подкрепа „Варна“; Център за обществена подкрепа „За по – добро бъдеще“. Услуга „Социален асистент“ подпомага приобщаването на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училищата. Капацитетът на услугата е 120 деца.Община Варна реализира мерки за допълнителна подкрепа в партньорство с държавни администрации – Дирекция „Социално подпомагане“; Регионална дирекция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето, както и с неправителствени организации – Фондация „SOS- семейства в риск“; Фондация „Фамилна зона“; Фондация „Радост за нашите деца“; Фондация „Владиславово“; Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения; Сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“; Сдружение „Евроинтеграция“; Сдружение „Гаврош“; Сдружение „Карин дом“; Сдружение „Център за социална рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания“ и др. В Община Варна функционират центрове за обществена подкрепа, в които се извършват дейности по превенция на изоставянето на деца; реинтеграция; работа с деца със специални образователни потребности; превенция на отпадане от образователната система; превенция на отклоняващо поведение; подкрепа за деца, преживели насилие, и техните семейства, както и приемна грижа. По проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи социални услуги за деца в риск” са изградени и функционират 7 центъра за настаняване от семеен тип. Община Варна реализира проект „Общностен център за деца и семейства“ – интегрирани социални услуги, грижи за деца от 0- до 7-годишна възраст, услуги за родители и деца от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства, както и проект „Приеми ме 2015″ – усъвършенстване и разширяване обхвата на „приемна грижа“ с акцент развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, както и деца, които са непридружени бежанци. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

1 Август 2017 | 14:00 | Радио „Фокус“ – Варна