"Устойчивата мода - акцент в професионалното образование на учениците". Такава беше темата на разговор с Фани Тодорова в рубриката "Образованието на фокус" на предаването "Човекът на фокус" по Радио "Фокус". Г-жа Тодорова е държавен експерт в Дирекция "Професионално образование и обучение" към Министерство на образованието и науката.  

Проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение“, е финансиран от програма "Образование 2021-2027“, съфинансиран от Европейския съюз. Днес имаме възможност да разговаряме с г-жа Фани Тодорова, която е държавен експерт в Дирекция "Професионално образование и обучение“ към Министерство на образованието и науката, с която ще засегнем темата за устойчивата мода и образованието на бъдещите специалисти в този сектор. 

Г-жо Тодорова, какви нововъведения в професионалното образование на гимназистите в сферата на модата, свързани и с устойчивите практики в модната индустрия, се очаква да бъдат въведени? 

Устойчивите практики в сферата на модата, които ще намерят място в новите учебни програми, са свързани с изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за устойчиви текстилни продукти. Основна цел е до 2030 г. текстилните продукти на Европейския пазар да бъдат дълготрайни, да бъдат направени във възможно най-голяма степен от рециклирани платове и да не съдържат опасни вещества, които се използват най-вече при багренето на текстила. 

Това всъщност е важно за професионалното обучение на гимназистите, тъй като това е една нова реалност, която предстои. 

Да, обучението трябва да включва устойчивите материали. Устойчивите материали – това са биоразградими материали, които да позволяват рециклиране. Ще се изучават технологии, свързани с прехода към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, целяща намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Това са техники и технологии за рециклиране и редизайн на текстилни изделия и дигитални технологии за десени и печат върху текстил, които всъщност съкращават производството на текстила. Дигитализира се процесът от проектирането на изделието до неговото виртуално наблюдаване и това как изглежда, как стои при носене. Това е значително голяма промяна, която както казах, до 2030 г. бизнесът ще трябва да я въведе. 

В момента се подготвя нов списък на професиите по проекта за професионално образование и обучение. Всъщност какви нови професии в сферата на модната индустрия предвижда този нов списък? 

В модната индустрия се предлагат две нови професии, които тепърва предстои да бъдат обсъждани с обществеността и с бизнеса. Това са устойчива мода и дигитален дизайн на текстил. Тези професии поставят фокус върху производството на материали и използването на технологии, които намаляват въздействието на модната индустрия върху околната среда, която знаем, че е вторият по големина замърсител в света след петролната индустрия. Тези професии са с поглед в бъдещето, тъй като учениците, които ще се обучават по новия списък, ще излязат на пазара на труда през 2031 г., а до 2030 г. икономическите сектори вече трябва да са изпълнили изискванията по Стратегията на Европейския съюз. И в този смисъл, новите професии в списъка на професиите за професионално образование и обучение като цяло са свързани с дигитализация на производството и преработващата промишленост и зелените работни места, за да подготвят младите хора за едно по-зелено, устойчиво и здравословно бъдеще за всички. Бъдещето в производството на облекло е ориентирано към персонализиране на поръчките чрез т.нар. "виртуални пробни“, които големите брандове вече използват. Те позволяват на потребителите да визуализират как изглежда облеклото върху тях, като пробват дрехата виртуално, преди да бъде направена покупката. Това означава, че не е необходимо дрехата да бъде произведена, за да бъде пробвана, и ще се произвежда според действителните нужди на пазара. По този начин свеждаме до минимум излишното производство. 

Какви обучения за учителите в реална работна среда предвижда проектът "Модернизиране на професионалното образование и обучение“? 

Обученията, които се предлагат за учителите в реална работна среда, са свързани също с въвеждането на новите учебни програми, включително и за новопостъпилите учители. За първи път по проекта ще се случват тези обучения. Те са изключително ценни за учителите, които така или иначе на първо място, преди учениците трябва да знаят новите секторни умения, които изисква бизнесът, новите производствени процеси, които се въвеждат. Затова тези обучения в реална и работна среда ще са свързани със съвременните техники и технологии на пазара на труда. Всъщност тези обучения ще са пресечната точка между съдържанието, което се изучава в училище, и нуждите на пазара на труда и ще се осъществяват в производствена среда, осигурена от фирми и предприятия. Всеки учител ще има възможност да участва в повече от едно модулно обучение за придобиване на секторните умения. 

Необходима ли е допълнителна квалификация на учителите, за да могат да обучават гимназиите съобразно тези нови изисквания? 

Тази необходимост е свързана с въвеждането на новите професии, които секторните умения предлагат в списъка на професиите, също така и нови компетентности по отделни професии, продължение на последователната реформа в професионалното образование. По проекта се предвиждат допълнителни квалификации на учителите по сектори и по професионални направления. Темите за тези квалификации ще се разработват след проучване относно притежаваните от учителите компетентности и въз основа на резултатите от тези проучвания ще се идентифицира необходимостта от надграждане на необходимите компетентности, вследствие на този анализ ще се определят темите за обученията. За новите професии в списъка това проучване ще се използва за разработване на компетентностни профили на учителите, което също е новост по този проект. Те ще се въведат пилотно. Този компетентностен профил ще включва необходимите секторни умения, които следва да имат учителите, за да могат да преподават по новите учебни програми и по новите професии. Предвидено е Секторните съвети на уменията да разработят компетентностни профили за 20 нови професии. 

По Ваши наблюдения тенденциите, свързани с устойчивата мода, оказват ли влияние върху вкусовете на младите хора, които сега тепърва ще трябва да бъдат обучавани в модния сектор и са и в ролята на потребители, освен на създатели на мода? 

Младите хора, ние всички виждаме, те осъзнават по-добре от всяко друго поколение, че климатичната криза е и тяхна грижа. Когато става дума за мода, обаче – една от най-замърсяващите индустрии на планетата, поколението Z представлява нещо като парадокс. Въпреки че са загрижени за околната среда, все още цената и стилът на продукта са бариери пред устойчивото потребление. Това има и своето обяснение, защото съзряването на поколението Z съвпадна с разцвета на социалните медии и в последствие – с появата на ултрабързи модни марки, които са насочени изцяло към младите хора, онлайн, на ниски цени, с примамливи отстъпки, съблазнени от това, което е ново и модерно. По-устойчивият модел на потребление сред младите хора вероятно ще зависи от екологични маркетингови стратегии за намаляване на прекомерното производство за физическите магазини и осведомеността за това, кой е направил дрехите ни, от какво са направени, как производството им влияе върху планетата. Към днешна дата сред младите хора най-разпознаваеми са кампаниите за рециклиране на текстил, които са обвързани с благотворителност, в полза на иновации в рециклирането. Много компании вече създават свои собствени центрове за рециклиране и ремонт на дрехи и подеха инициатива за нов живот на старите дрехи. 

Вие подготвяте ресурси за свободно ползване, които ще се употребяват при обучението на гимназисти и учители в различни среди, в училищната среда всъщност. Може ли да ни дадете повече подробности за това, което подготвяте? 

Да, такава дейност е планирана по проект "Модернизация на професионалното образование и обучение“. Планирано е да бъдат разработени и въведени 4500 образователни материала с цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект и виртуална реалност. Такива материали е планирано да се разработят съвместно с бизнеса за 150 професии, и то в приоритетни за пазара на труда и регионалната икономика сектори. Одобрените от Секторните съвети на умения образователни материали ще бъдат публикувани за публично ползване в платформата за образователни услуги и съдържание на МОН. Те ще са приложени както за обучение по широкопрофилни професии, така и за обучение по част от професия, или за отделни единици резултати от учене, когато е необходимо да бъдат обучени лица за заемане на конкретна длъжност. Дигиталните образователни материали, които ще се разработят по проекта, ще осигурят възможност за въвеждане в системата на професионалното образование на т.нар. смесено обучение и обучение в друга физическа среда. Смесеният подход на обучение е важен за професионалното образование, защото позволява процесът на обучение да се ориентира изнесено, извън класните стаи. Този подход насърчава учениците да развиват по-широк избор от меки умения, следвайки производствените и бизнес процеси чрез виртуално и непосредствено провеждане на онлайн викторини, дискусионни форуми, виртуални лаборатории, промотиране на стоки и услуги, симулации и други. Смесеното обучение и дигиталните образователни материали са и чудесен инструмент за повишаване ангажираността на учениците към своето образование, включително и на тези, които трудно се ангажират в класната стая. 384 училища ще получат подкрепа по проекта за въвеждане на смесено обучение, обучение в друга физическа среда. 

Нека да кажем дали се предвиждат нови предмети в професионалните учебни заведения, или пък ще се предпочете подходът на промяна и допълнения към съдържанието на вече съществуващи такива предмети, за да се въведат новите професии в училищата. 

Във връзка с последните изменения в Закона за професионално образование и обучение, учебни предмети и нови компетентности ще се въвеждат във всички професии. Те отново са свързани със зелените умения и дигитализацията на процесите, съобразно обаче спецификата на професията, а не по принцип. Учебните програми и планове са тези, от които ще е видно какви са новите учебни предмети за всяка професия. Те ще бъдат разработени на по-късен етап в съответствие с държавните образователни стандарти по всяка професия. Тези стандарти също ще се разработват по проекта от Националната агенция за професионално образование и обучение, която е партньор на МОН по проекта.