ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Министър-председателят Бойко Борисов и кандидатът на ГЕРБ Цецка Цачева за президентските избори

Министър-председателят Бойко Борисов и кандидатът на ГЕРБ Цецка Цачева за президентските избори

Бойко Борисов – министър-председател на Република България; Цецка Цачева – кандидат за президент на ГЕРБ, в интервю за предаването „120 минути“ по бТВ
Бойко Борисов: Отдавна съм с...

30 Октомври 2016 | 18:31 | бТВ, „120 минути“

Министър-председателят Бойко Борисов за новата парламентарна сесия на НС

Министър-председателят Бойко Борисов за новата парламентарна сесия на НС


Изявление на министър-председателя Бойко Борисов по повод откриването на новата парламентарна сесия на 41 Народно събрание.

Бойко Борисов: Изразявам очакванията си, че всички вие ще работите много старателно и всеотдайно за европейското развитие на България. Гражданите, независимо от партията, която подкрепят, очакват да видят и почувстват реалните резултати от усилията и на законодателната, и на изпълнителната власт. Първите месеци от своето управление нашето правителство осигури финансова стабилност и запази нисък бюджетен дефицит. Оценката на европейските ни партньори е, че България е страна с най-стабилна фискална политика в целия Европейски съюз /ЕС/ в момента. Безспорно. Ние сме наясно, че има още много, което трябва да се направи, за да се смекчат ефектите от кризата и затова следваме пакетът от мерки за възстановяване на икономиката, приет от Министерски съвет /МС/. Главната от тях в следващите месеци е поддържане на балансирания бюджет и усилия в преговорите за присъединяване към еврозоната. Усилията ни за спиране на корупцията и ограничаването й имат видими резултати. Никой не може да отрече и успехите ни за разкриване на тежки престъпления и борбата с организираната престъпност. Когато икономическите и финансови мерки дадат резултат, ще направим всичко, за да повишим както доходите на работещите в публичната сфера, така и на пенсионерите. Уверявам ви, че правим необходимото, за да наваксаме изоставането в усвояването на европейските фондове. Полагаме усилия, за да ускорим работата и мобилизирането, за това не само от правителството. Разчитаме и на Народното събрание /НС/, и на общините, и на всеки, който има отношение към работа с европейските фондове, но вие добре знаете, че за да успее правителството, НС трябва да продължи активната си работа по обсъждането на внесените от МС законопроекти. В изпълнение на декларираните приоритети, ние подготвяме редица законопроекти, които ще имат положителен ефект за благосъстоянието и прогреса на българското общество. В ход са промени в Закона за насърчаване на заетостта. С тях трябва да постигнем по-добър баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда, да активизираме работодателите за партньорство с бюрата по труда. Основна цел на промените е намаляването на негативните последици от икономическата криза върху пазара на труда, запазване на заетостта и повишаване ефективността от трудовото посредничество. Подготвили сме и промени в Закона за здравното осигуряване, с които ще се даде нов модел и ще се подобри събираемостта на здравноосигурителните вноски. В изпълнение на целите за повишаване на енергийната ефективност подготвяме изменения в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и Закона за енергетиката. С тях целим създаване на ефективен национален енергиен пазар и увеличаване дела на възобновяемите и алтернативни енергийни източници в общия дял на произведената енергия. В изпълнение на правителствената политика за намаляване на административните пречки пред бизнеса и създаване на по-добра бизнес среда, МС ще предложи на НС законопроекти, насочени към облекчаване регулаторните режими. Така ще бъдат променени и Законът за водите, цялостното регламентиране и контрола на храните от животински произход, облекчаване на регулаторните режими при търговията с ветеринарномедицински продукти. Чрез промени в Закона за хидромелиорациите и Законът за сдруженията за напояване правителството ще ускори създаването на съвременно, пазарно ориентирано и конкурентно поливно земеделие и ще създаде условия за рационално и ефективно използване на водните ресурси. С промените в Закона за съхранение и търговия със зърно целим създаването на условия за конкурента търговия и устойчивост на пазарите на земеделски продукти. Подготвяме и цялостно изменение в Закона за горите с цел пълно разграничаване на контролната дейност на държавата от стопанската дейност по управленията им. В съответствие с приоритета на правителството за развитието на българската наука, подготвяме законопроект за насърчаване на научните изследвания. Целта е изграждането на научна инфраструктура и по-широко участие на научните организации и университети в международните програми и проекти. Подготвени са и промени в Закона за висшето образование с цел нов подход във финансиранията на висшите училища, което да обвърже качествата на образователните услуги с рейтинга на учебните заведения. За подобряване работата на съдебната система и връщането на доверието на гражданите в нея предвиждаме промени в Закона за съдебната власт. Основната цел на законопроекта е усъвършенстване и развитие на правната уредба, свързана с дейността на Висшия съдебен съвет, както и със статута на съдиите, прокурорите и следователите, производствата по тяхното назначаване и повишаване, избиране на административни ръководители на органите на съдебната власт. Измененията и допълненията в Семейния кодекс, които ще внесем, са свързани с правилата при националното и международното осиновяване. Работим и за да регламентираме ускоряването на процедурите за придобиване на българско гражданство и подобряване на координацията между институциите при тази процедура. В изпълнение на поетите ангажименти и предвидените в програмата на правителството цели и мерки за развитие на електронното /.../ и усъвършенстване на нормативната база в областта на електронното управление са в ход изменения и допълнения на Закона за електронното управление, за осигуряване предоставянето на по-добри и бързи административни услуги на гражданите и бизнеса. Чрез промени в Закона за автомобилните превози ще защитим икономическите интереси на потребителите и ще ги предпазим от необосновано високите цени, като ще изведем от сивия сектор физическите и юридическите лица, които извършват такава дейност без необходимите документи. Уважаеми народни представители, през следващите месеци и на изпълнителната, и на законодателната власт предстои сериозна работа, свързана с подготовката и приемането на редица законопроекти, които ще подпомогнат ефективното ни членство в ЕС. Борбата с корупцията, ускоряване на правораздаването и подобряване на бизнес климата. Вярвам, че ще имате волята достатъчно рано да приемете и изборното законодателство, с което ще отговорим на очакванията на обществото ключовите закони да се приемат обмислено и навреме, а не късно, за да постигнат партийни, корпоративни или лични ползи. Убеден съм, че целите ни са общи и затова усилията ви да подкрепите законодателното им уреждане ще дадат положителен за страната резултат. Пожелавам ви успешна работа през новата сесия. Да си пожелаем късмет, живот и здраве. Благодаря ви.

13 Януари 2010 | 10:12 | Агенция "Фокус"