Проектът за Югоизточния обход на Пловдив от пътен възел "Скобелева майка" до началото на Асеновградско шосе ще бъде актуализиран за пореден път. Община Пловдив обяви обществена поръчка за договаряне без предварително обявление на стойност 8 500 лева без ДДС, предава Plovdiv24.bg.

Според заданието, във връзка с реконструкцията на кръстовището за село Ягодово, пътният участък трябва се приведе от проектен габарит Г10,50 към габарит Г20. Изисква се проектиране на подпорна стена с дължина 150 метра и средна височина 1,5 метра, както и съгласуване изместването на 400 kV кабели на ЕСО. 

Препроектирането ще се възложи на софийското дружество "Пътпроект" ЕООД, което е автор на първоначалния проект за изграждане на Югоизточния обход на Пловдив още от 2012 година и съответно е носител на авторските права. Две години по-късно "Пътпроект" предава на община Пловдив изготвения проект, а през 2019 г. общината го предоставя безвъзмездно на АПИ по силата на споразумение за взаимно сътрудничество. На АПИ е вменено строителството на обекта, за който са осигурени 35 милиона лева. Проведена е процедура за избор на изпълнител, спечелена от "Трейс Груп Холд" АД. 

През 2019 г. е направена първата корекция на проекта заради осветлението. След това е възложено изработването на проект на ПУП-ПП , както и уширение на трасето до четирилентов габарит (Г20) при реконструкцията на съществуващото кръстовище за село Ягодово. 

При изпълнение на този договор е констатирано, че НКЖИ не съгласуват ПУП-ПП, тъй като е необходима неотложна преработка и съвместяване на плана за отводняване в контактния участък от 3.2 км за двата проекта на пътя и ж.п. линията, за чиято реконструкция има издадено Разрешение за строеж и протокол за откриване на строителна площадка. Чак след преработката на плана за отводняване, следва да се определи нова коригирана имотна граница, която да се отрази в ПУП-ПП за пътния обект.

Проектираният надлез над ж.п. линия "Пловдив-Димитровград (Асеновград)“ попада в новопроектиран подучастък № 4 – междугарие Пловдив разпределителна-Крумово. В мястото на пресичане нивелетата на ж.п. линията е завишена с 42 см, което налага да се преработи проекта за надлеза, поради недостиг на височинен габарит. Това налага нова актуализация и преработка на проекта, включваща план за отводняване и хидравлични изчисления на окопи и надлеза над жп линията.