Максимално сме ангажирани и е ускорена подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив, спазвайки законовите изисквания. Това подчерта на третата поред среща между институциите, имащи отношение към реализирането на обекта, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

В съвещанието в Агенция "Пътна инфраструктура“, участваха председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов, инж. Йордан Вълчев – член на УС на АПИ, кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, заместник-областният управител на Пловдив инж. Атанас Ташков, представители на проектантите, експерти от областната управа и др.

Заместник-министър Найденов подчерта, че в последните три години е натрупано сериозно закъснение в подготовката на проекта, свързано с провеждането на устройствените процедури – одобряване на проектите на Подробен устройствен план – Парцеларен план за реконструкция на кръстовището за село Ягодово и за участъка от пътен възел "Скобелева майка“ до път II-86 Пловдив – Асеновград, и теренното обезпечаване на трасето.

Без Подробен устройствен план – Парцеларен план и отчуждени имоти не може да се издаде разрешение за строеж, въпреки че през 2022 г. е избран изпълнител и е сключен договор за строителството на Югоизточния обход на Пловдив. Строителният процес има законова и логическа последователност – първо се подготвя проектът и се осигурява теренът, и въз основа на наличните документи се издава разрешението за строеж, а не обратното, категоричен е заместник-министърът.

За да се ускори процесът в последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси с Национална компания "Железопътна инфраструктура“ относно готовия проект за ново трасе (югоизточно от града) по направлението на път II-56 – от пътен възел "Скобелева майка“ на север до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе на юг. Предстоят срещи и с Министерството на околната среда и водите.

На съвещанието днес в АПИ бяха отново разгледани и проектите, касаещи удвояване на съществуващия (югозападен) околовръстен път на гр. Пловдив, разделено на три обособени позиции. Първата включва участъци от републиканските пътища III-805 и II-86 – приблизително от кръстовището при "Джъмбо“ на север до края на моста над р. Марица на юг, включително и пътен възел при Пазарджишко шосе.

Втората е участъкът от път III-805 от пътен възел "Царацово“ при Голямоконарско шосе на север до кръстовището при "Джъмбо“ на юг.

Третата обхваща най-дългия участък за удвояване (14 км от път II-86 южно от гр. Пловдив) – след края на моста над р. Марица до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе, веднага след ж. п. линията на КЦМ АД.

За всеки от трите проекта Експертен технико-икономически съвет при АПИ е приел решенията в план, което представлява първи междинен етап от изпълнението на трите договора и с което ситуационните решения за удвояване на трасето са фиксирани.

Предстои провеждане на законоустановените екологични процедури пред компетентните органи по околна среда МОСВ и РИОСВ Пловдив, за трите обособени позиции, след приключването на които ще се изработят следващите фази на проектиране – същинските технически проекти и парцеларни планове. Парцеларните планове, по които ще се извършва отчуждаването на засегнатите частни имоти, подлежат на одобрение от министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Следващата работна среща е на 21 март в община Пловдив.