Съгласно нормативните изисквания всички деца от 4-годишна възраст до постъпването им в първи клас подлежат на задължително предучилищно образование.

За новата 2024/ 2025 учебна година всички деца, родени през 2018, 2019 и 2020 година, следва да посещават детска градина. За 5- и 6-годишните деца (родените през 2018 и 2019 година) обучението може да се осъществява и в предучилищните групи към училищата. В град Пловдив такива групи има към 14 училища. За 4-годишните деца единствената възможност е да бъдат записани в детска градина.

За проследяване обхвата на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, от общинската администрация на град Пловдив е изискана информация от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ на МРРБ за всички деца, които имат поне един адрес (настоящ или постоянен) в град Пловдив към 01.01.2024 г.

Чрез електронната система за прием на ученици в първи клас, която има раздел за проследяване на обхвата на децата, е направена извадка на тези от тях, които не посещават нито едно детско или учебно заведение на територията на страната. Тази обработка е възможна благодарение на интеграцията на системата на град Пловдив с НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).

За децата, които не са обхванати от образователната система към началото на 2024 година, съвместно с представителите на районната администрация и екипите за обхват е организирано посещение на адресите за разяснение сред гражданите. Така се уведомяват родителите за задължителното предучилищно образование и възможностите за записване на техните деца.

За записване в общинските детски градини цялата необходима информация може да бъде намерена на сайта за прием dz-priem.plovdiv.bg. За новата учебна година ще бъдат обявени допълнителни свободни места специално за втора възрастова група ( за родените през 2020 година деца).

На същия сайт (dz-priem.plovdiv.bg) може да бъде намерена информация и за училищата, в които има групи за предучилищно образование. Записването в тях става на място в училищата и не е обвързано с електронната система. По-голямата част от групите в училищата са полудневни, като в 4 училища има и групи на целодневна организация.

Резултатите от обхода показват, че по-голямата част от незаписаните в нито една образователна институция към момента деца, които подлежат на задължително предучилищно образование, са в чужбина или не са открити на адресите, на които са регистрирани. Установени са и деца, записани в детски центрове или частни институции, които не са лицензирани към МОН.