Тази седмица бяха обявени свободните места в детските градини в Столична община – с няколкостотин повече от миналата година. Прегледът на данните за достъпността на детските заведения обаче сочи, че не само в София, но в повечето големи градове въпреки политическите обещания и ударното строене на нови сгради тази услуга остава недостижима за мнозина. Това се казва в седмичния бюлетин на икономистите от ИПИ. 

Към 2024 г. в детски градини в София са записани 45,5 хиляди деца, с почти хиляда повече в сравнение с предишната година. Варна и Пловдив са съответно с 12 хиляди и 11,7 хиляди деца, Бургас е със 7,5 хиляди. Прави впечатление, че в големите градове има повишение или задържане на броя на децата в детските градини, което може да се интерпретира както като разширяване на достъпността. За да е проверим дали е вярно това обаче трябва да вземем предвид не само записаните деца, но и тези, които остават извън детските градини.

Показателят, който измерва достъпността до детските градини между различните общини е средният брой места на 100 деца от населението. Към учебната 2022/23 г. под 100 места на 100 деца има в 36 от 265-те общини на страната, но в тях е концентрирана голяма част от населението на страната, тъй като сред тези общини попадат повечето големи градове. Най-близо до баланса сред големите общини е Бургас, където на 100 деца се падат 99,7 места в детските градини, както и столицата, където броят им достига 96,9 места. В Стара Загора и Варна пък местата са едва 87 на 100, в Пловдив – 79 на 100. Прави впечатление, че през последните години[1] няма значителни промени, а в най-големите общини показателят се влошава. Под 100 места на 100 деца падат и малки общини в периферията на големите градове – Асеновград, Куклен, Раковски и Съединение край Пловдив, Божурище и Самоков край София. Това отразява насочването на все повече семейства с висок доход към по-малки населени места в близост до икономически най-развитите общини.

Трябва да имаме предвид и че в големите градове и общините с население от десетки или стотици хиляди души осигуряването на места в детските заведения не свършва с простото уравнение деца към капацитет за цялата община. Както ясно посочи скорошен анализ на "Софияплан“ на състоянието на мрежата в  столицата, от огромно значение е и тяхното разпределение в рамките на града, което от своя страна означава, че планирането им трябва да се води от анализ на демографската динамика и търсенето на ниво далеч по-ниско от общинското, от инфраструктурата, от планирането на новото жилищно строителство. С други думи, ако места в рамките на общината има, но са на десетки километри от дома от тях няма особена полза.

Има ли изглед проблемът с осигуреността на места в детските градини в близко бъдеще да се реши? Според анонси на Столична община през 2024 г. в строеж са били цели 17 нови сгради на детски заведения, към вече съществуващите 285. Очакваният брой на местата в тях е 1442, или около 2% ръст на съществуващите места, което не изглежда достатъчно, за да покрие настоящия недостиг, какво остава за бъдещото търсене в една от общините с най-висока раждаемост в страната. Динамиката в Пловдив и Варна е сходна – строят се и се откриват нови детски градини, но с темп, изоставащ от нарасналото търсене.