Столична община-район "Студентски“ търси да назначи медицински сестри за работа в новата детска градина в кв. "Малинова долина“, предава Sofia24.bg.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за заемане на длъжността, са:

Образователно – квалификационна степен "специалист" или по-висока;

Специалност – медицинска сестра; фелдшер с професионална квалификация съответно "медицинска сестра“, "акушерка“ "лекарски асистент“ или "фелдшер“;

Професионалният опит на сходна позиция е предимство.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, са:

Заявление за назначаване – свободен текст;

Професионална автобиография;

Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации;

Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв.

Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Документите следва да бъдат представени в деловодството на СО-район "Студентски" на адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, "Център за информация и услуги" или на e-mail: rajon@studentski-so.org.

Кратко описание на длъжността: Осъществява целенасочена възпитателна работа с цел физическо и психическо развитие на децата, грижи се за опазване живота и здравето им. Ежедневно приема децата, като осъществява филтър на входа. Отговаря за спазване на дневния режим, правилното хранене, обличане и лична хигиена. Провежда закалителни процедури и гимнастика. Организира педагогически занимания за развитие на речта, конструктивно-техническа, изобразителна дейност и за физическото развитие под ръководството на педагог или директор и др. Изпълнява и други възложени задачи от работодателя и директора на детското заведение, свързани с функционалните му задължения. Спазва етичния кодекс за работа с деца. 

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Тел. за контакт: 0882647174