Общинският съветник от групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС Иван Пешев настоява да получи от кмета Васил Терзиев ясна информация за състоянието на завода за третиране на отпадъци. Във връзка с множество изявления на столичния градоначалник за проблеми в дейността на "Столично предприятие за третиране на отпадъци" Иван Пешев оправи две питания, чрез които изисква конкретна информация.

"Важно е кметът Терзиев да ни съобщи за резултатите от сключените през годините договори за сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък, третиран в завода за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна, каза той. - Договорите са три. Настоявам да бъде показана стойността на всеки един от тях. Също така да получа информация за минималния зает персонал за срока на всеки един от договорите, за обема на преработения отпадък на входа на завода, за процента на извлечени рециклируеми отпадъци (пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, хартия и др.), както и реализираните приходи от продажба на рециклируемите материали".

Иван Пешев изисква информация и за текущото състояние на Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Той настоява кметът да съобщи какви са процентът на рециклируеми отпадъци, броят на персонала и разходите за осъществяване на тази дейност от началото на годината до момента. Също така какви са реализираните приходи от продажбата на тези материали от началото на годината до момента.

"Според докладите по околна среда на управляващите "Столично предприятие за третиране на отпадъци" заводът не изпълнява някои от параметрите на комплексното си разрешително, като генерира над два пъти повече от допустимото отпадъци, които да отиват на депо", коментира Иван Пешев.

В тази връзка той изисква конкретна информация от кмета Васил Терзиев за количеството произведен RDF за последните 5 години. (2019-2023); За количеството отпадък, който не се е превърнал в RDF (под код 19 12 12) и отива на депото за последните 5 години; За количеството на рециклируеми отпадъци (пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, хартия и др.) за последните 5 години; За количеството отпадъци, депонирани в депо за отпадъци "Садината" за последните 5 години и за свободния капацитет на построените клетки от депото за отпадъци "Садината".