ЕС изключва говедовъдните ферми от правилата за замърсяващите емисии от селскостопански и промишлени дейности. 

Това споразумение консолидира настоящите разпоредби относно емисиите, генерирани от промишлеността и големите ферми за интензивно развъждане, информира прессъобщение на изпълнителната власт на общността. 

Актуализираният закон ще помогне за насочване на промишлените инвестиции, необходими за трансформиране на Европа към по-чиста, въглеродно неутрална, по-кръгова и по-конкурентоспособна икономика до 2050 г. Той ще насърчи иновациите, ще възнагради пионерите, ще спомогне за осигуряване на условия за справедлива конкуренция на пазара на ЕС и ще увеличи сигурността на дългосрочните инвестиции за индустрията. 

Водещият евродепутат по досието, българинът Радан Кънев, цитиран от "Euractiv", каза, че това ще намали "значително" емисиите "без да създава допълнителна бюрокрация за индустриите и фермерите", като същевременно ще наложи сериозни глоби за компаниите, които го нарушават.

Актуализираният закон ще помогне за насочване на промишлените инвестиции, необходими за трансформиране на Европа към по-чиста, въглеродно неутрална, по-кръгова и по-конкурентоспособна икономика до 2050 г. Той ще насърчи иновациите, ще възнагради пионерите, ще спомогне за осигуряване на условия за справедлива конкуренция на пазара на ЕС и ще увеличи сигурността на дългосрочните инвестиции за индустрията. 

"С новите договорени мерки ще бъдат намалени емисиите на замърсители от промишлеността и големите интензивни животновъдни ферми във въздуха, водата и почвата, а индустрията ще използва по-малко опасни вещества. Това ще допринесе за устойчива индустрия в Европа, предоставяйки стоки на обществото, като същевременно защитава нашето здраве и околна среда", каза комисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниус Синкевичус. 

След като бъде приет и приложен, новият закон ще ограничи по-ефективно замърсяващите емисии от промишлените инсталации. В сравнение с настоящата директива новият закон ще обхване допълнителни източници на емисии, ще направи издаването на разрешителни по-ефективно, ще намали административните разходи, ще увеличи прозрачността и ще даде повече подкрепа за революционни технологии и други иновативни подходи. Ревизираният закон също ще затегне правилата за предоставяне на изключения с цел допълнителна защита на околната среда и човешкото здраве. 

Актуализираните правила също така ще осигурят повече възможности за пионерите в иновациите в ЕС, които ще могат да тестват нововъзникващи по-екологични техники благодарение на по-гъвкавите разрешения. Нов иновационен център за индустриална трансформация и емисии (INCITE) ще помогне на индустрията да идентифицира решения за контрол на замърсяването и трансформиращи технологии. И накрая, операторите на промишлени инсталации ще трябва да разработят планове за трансформация, за да постигнат целите на ЕС до 2050 г. за нулево замърсяване, кръгова икономика и декарбонизация, и ще се възползват от гъвкави разрешения за прилагане на дълбоко трансформиращи техники. 

Актуализираният закон също ще подкрепи инвестициите в кръговата икономика, като включи нива на ефективност по отношение на използването на ресурсите, както и намаляване на химическото замърсяване чрез изисквания за намаляване на употребата на токсични химикали по време на промишлени процеси. 

Новият закон ще обхване повече съоръжения, особено големи интензивни животновъдни ферми. Съгласно новите правила ще бъдат обхванати най-големите ферми за свине и птици, докато включването на ферми за говеда ще бъде оценено при преглед на по-късен етап. Като се има предвид, че стопанствата имат по-прости операции от промишлените инсталации, всички засегнати ферми ще се възползват от по-малко строг разрешителен режим, който също така отразява размера на фермите, както и гъстотата на добитъка. 

Новият закон ще обхване и добива на метали и мащабното производство на батерии. Тези дейности ще се разширят значително в ЕС, за да се даде възможност за зелен и цифров преход. Механизмите за управление на ревизираната Директива за промишлените емисии ще подкрепят устойчивия растеж на тези дейности в ЕС, като по този начин ще допринесат за постигане на целите на Законите за критичните суровини и нулевата промишленост. 

И накрая, подобрените санкции и мерките за защита на гражданите ще повишат прозрачността и общественото участие в процеса на издаване на разрешителни и ще засилят управлението и правоприлагането в областта на околната среда. С новия портал на ЕС за промишлени емисии гражданите ще имат достъп до данни за разрешителни, издадени навсякъде в Европа, и ще могат да получат проста информация за замърсяващите дейности в непосредствена близост до тях. 

Сега Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да приемат преразгледаната Директива за промишлените емисии и новия Регламент за портала за промишлени емисии в съответствие с постигнатото споразумение. След като бъдат официално приети, те ще влязат в сила на 20-ия ден от датата на публикуване в Официален вестник. 

След влизането в сила на ревизираната Директива за промишлените емисии, държавите-членки ще разполагат с 22 месеца, за да приложат новите правила. Преди Регламентът за портала за индустриални емисии да стане закон, Комисията ще работи върху наръчници за докладване и подкрепящи документи, така че операторите и държавите членки да са готови да докладват съгласно новия режим през 2028 г.