Интервю за Радио "Фокус" с инж. Веселин Тодоров – секторен съвет "Електротехника и енергетика" към проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение", председател и учредител на Сдружение Соларна Академия България.

Здравейте, скъпи слушатели. Днес в рубриката “Образованието на фокус" се радвам да посрещна инж. Веселин Тодоров, който е член на Секторния съвет “Електротехника и енергетика" към проект “Модернизиране на професионалното образование и обучение", който е финансиран от програма “Образование 2021-2027", съфинансирана от Европейския съюз. Той е и председател и учредител на Сдружение “Соларна Академия България". Веселин, здравейте. Добре дошъл.

Здравейте, добре заварили. Здравейте и на вашите слушатели.

Днес ще поставим фокуса върху въглеродната неутрална икономика, която е част от дългосрочната стратегия както на Европейския съюз, така и на България. Акцентът е върху широкоспектърните професии, които обхващат не само новите технологии, но и тенденциите на пазара на труда. С какво е специфичен секторът за възобновяемите енергийни източници и какви професии е необходимо да присъстват и в образователната система?

Спецификата на сектор “Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) е такава, че той е нов като цяло за образованието, както и за нас в обществото. И в тази връзка, специалностите, които са в сектор “Възобновяеми енергийни източници", и въобще смея да кажа и до голяма степен в енергетиката, са абсолютно нови и следва да бъдат урегулирани по един или друг начин, така че ние да гарантираме, че хората, които ще направят енергийния преход и зеления преход в България, ще бъдат образование на достатъчно добро ниво и ще бъдат квалифицирани на достатъчно добро ниво така, че да извършат един устойчив преход в нашата държава.

Всъщност има ли професии, които към момента са тези, които създават кадрите, необходими за сектора?

Към момента по отношение на създаване на кадри в сектор “Възобновяеми енергийни източници" е доста трудно в България, тъй като до момента и към момента специалност “Възобновяеми енергийни източници" е част от професия, не е отделна професия, което според нас, Сдружение “Соларна Академия България", е така малко несправедливо, ако мога да кажа, тй като във “Възобновяеми енергийни източници" попадат много различни технологии, които имат своите специфики, и сами по себе си като част от професия е трудно да се изучат в детайл, и още повече да очакваме специалистите, които излязат след това обучение, да имат необходимата квалификация, че да работят по проекти, които са с дълготрайна визия.

Да, определено е необходимо да се предприемат промени. Какви са най-важните, спешни и неотложни?

Първото нещо, което и така и ние настоявахме в секторните съвети е именно отделянето на специалност “Възобновяеми енергийни източници" като отделна професия, която да бъде по-всеобхватна. Ние се радваме, че колегите от секторния съвет се съгласиха това да се случи. Но един много голям проблем, който виждаме, е, че длъжностите по Национална класификация на професиите и длъжностите не отговарят на това, което се очаква когато запишете и съответно решите да кандидатствате за работа в сектор “Възобновяеми енергийни източници". Тоест, ние в самия списък имаме стари длъжности, които е необходимо да бъдат реформирани и да се вкарат новите длъжности като тенденция.

Да, всъщност една промяна в Националната класификация на професиите е належаща?

Точно така.

Да споменем кои са професиите, които е важно да се появят в Националната класификация на професиите така, че да отговорят на това, което секторът ВЕИ има като необходимост към момента?

Като цяло, като добавим и факта, че преди професията “Възобновяеми енергийни източници" беше част от професия, изцяло наново ние вкарваме “Възобновяеми енергийни източници" вече като пълна професия, и това е новост и е важно, че този преход ще бъде направен. От друга страна, при самия анализ и при така да се каже картографирането на професиите с длъжностите по Националния класификатор на длъжностите и професиите открихме, че практически няма професии, които са дефинирани в Националния класификатор, които да отговарят на новата специалност, или ако има такива, то те са няколко на брой. Разбира се това нещо трябва да бъде реформирано също, защото изключително важно е тези секторни съвети, след като се правят, те да обхващат един по-голям, широк спектър на реформи, и съответно тези реформи да бъдат докарани до край, а не просто да реформираме частично  образователната система, но тя чисто административно да не отговаря на нещата, които са в администрацията по отношение на назначаването на служители. Иначе нови професии, които е редно да се появят, свързани с възобновяемите енергийни източници, са именно “Енергиен мениджмънт" и то по-специално насочен към възобновяемите енергийни източници, управлението на възобновяемите енергийни източници. Също така, “Соларни специалисти", “Проектанти на соларно оборудване", също така “Инсталатори на соларна техника", както и “Техник на вятърни турбини", “Техник на геотермална техника" и всички изходящи от тях професии. Хубавото е, че не е необходимо ние да откриваме топлата вода, вече на Запад има дефинирани доста специалности, и длъжности, и професии, които отговарят на тенденциите и иновациите. Единственото необходимо е ние да се поучим от примера на Запад и съответно да ги внедрим в нашата и образователна система, и административна система по отношение на Класификатора на професиите.

Да, тези професии към момента ги изпълняват хора, които предполагам, че в хода на своята работа научават за тези специфики?

Да, точно така. В интерес на истината сега, след като имаме отделна професия “Възобновяеми енергийни източници", това ще даде възможност да имаме и подспециалности, като “Вятърни възобновяеми енергийни източници", като “Фотоволтаични инсталации", съответно геотермални, водородни и т.н., което от своя страна ще дефинира изцяло нови длъжности за назначаване във фирмите и при работодателите.

Което е много важно за развитието на този сектор и бързината, с която е необходимо да използваме възможности. Има и много европейски проекти, които бихме могли да реализираме, но като че ли няма толкова кадрови потенциал тук.

Кадровият потенциал като във всеки един сектор е сложен в България, да се изразя така. Но идеята е, че при нас в сектор “Възобновяеми енергийни източници", той се допълва сложността му не само от липсата на такъв кадрови потенциал, но и от липсата на правилно обучения потенциал, и съответно хората, които имат представа от това какво правят всъщност. И докато да кажем примерно в Шивашкия сектор, там имаме традиции в обучение и т.н., то във  ВЕИ сектора ние все още нямаме учебни програми, които да са толкова иновативно заложени вътре, така че ние да можем да получим кадър, след 5 години които да знае реално какво прави.

Модернизиране на професионалното образование и обучение ще бъде на фокус и в следващите минути. Кои са основните учебни заведения, които всъщност към момента допринасят за това да има кадри на пазара?

В момента за съжаление само на пръстите на едната ръка се броят учебните заведения, които предлагат възможности за обучение в сектор “Възобновяеми енергийни източници". Наблюдава се така един може би един лек отлив, тъй като според наши анализи и статистика в сравнение с 2019-2020 година училищата намаляват, които предлагат такъв тип обучение. И причината тук може би е липсата на достатъчно информираност от страна на родители, от страна на ученици, които да бъдат ангажирани към и енергийния преход, и към образованието във възобновяеми енергийни източници. И тук бих искал да кажа на слушателите ви, съответно на родителите, които слушат програмата, че именно сектор “Възобновяеми енергийни източници" е бъдещето, което гарантира в следващите 10-15 години едни нелоши доходи по отношение на работна заплата, по отношение на специализация. Така че това, инженерните специалности като цяло, и тези специфично във възобновяемите енергийни източници, ще бъдат водещи в нашата зелена икономика, която е политика не само на България, но и на цяла Европа, и цял свят. По отношение на други проблеми бих искал де дефинирам, че е много важно да се обърне внимание на професионалното образование, и то на Центровете за професионално образование, тъй като те са един бърз проводник и катализатор в краткосрочен план за формирането на кадри в сектор ВЕИ. Но това, което е изключително важно Министерство на образованието да обърне внимание, както и Националната агенция за професионално обучение и образование, е именно контрола и съответно учебните планове, които трябва да бъдат много силно и много спешно реформирани, тъй като до голяма степен те не отговарят на иновативния сектор, на иновациите, които се прилагат в сектора, и съответно това крие риск от пускането на пазара на кадри, които отново са неподготвени, и съответно крие риск и за безопасността на съоръженията, които се изграждат.

Така е наистина. И е важно още от ранна възраст децата, които имат интерес да се обучават в тези специалности, да получат възможността, защото е важно да бъдем в крак с бъдещето. И е хубаво, че проектът за модернизиране на професионалното образование поставя акцент върху това най-малкото да се случи наистина класифицирането на професия “Възобновяеми енергийни източници".

Точно така. И във ваша подкрепа бих искал да добавя, че ние изключително много подкрепяме това професионалното образование да върви ръка за ръка с практиката. И поради тази причина сме радетели огромни на т.нар. дуална форма на обучение. Ние вярваме, че дуалната форма на обучение трябва да влезе в най-ранна детска възраст, след 9.-10. клас, когато вече учениците са придобили базовите познания по специалността и по професията, и е редно да влязат в работни процес, тъй като трябва да се учат най-малкото на работни навици, да се докосват до технологиите и съответно да се приобщават все повече и повече към възможностите за реализация. Защото правейки възможно един ученик по-рано да навлзе в работния процес, той вече в хоризонт 12. клас ще има възможност да се ориентира дали трябва да тръгне към висшето образование или съответно да остане като специалист в областта, в която работи.

Д-р инж. Веселин Тодоров. Много ви благодаря за този разговор. Разговор с продължение ще бъде.