Към края на 2022 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 33 193 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 337, или с 1.0%, съобщиха от НСИ.

Колко деца трябва да има едно семейство в България?

В градовете детските ясли са 726, а в селата - 109. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 1.0%, а тези в селата - с 1.6%.

Към 2022 г. осигуреността, с места общо за страната е 19.5%, като най-висока е в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%)

През 2022 г. в детски ясли са постъпили 29 080 деца, което е с 1 127, или с 4.0%, повече в сравнение с предходната година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 30 544 деца, от които момчетата са 15 857, а момичетата - 14 687. В сравнение с 2021 г. в края на 2022 г. децата в детските ясли се увеличават с 820, или с 2.8%.

В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17.9%. Най-висок е показателят за областите Габрово (23.4%), Плевен (22.6%) и София (столица) (21.9%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2022 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.5%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.04%.

Към 31.12.2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7 942 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 675, като 93.4% от тях са медицински сестри.