Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъди изразените от Пленума на ВСС и от членуващите в съвета организации – Камарата на следователите и Съюза на юристите, становища по Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Конституцията на Република България (КРБ).

След проведен дебат, ГС към ВСС изцяло прие и одобри становището на ВСС по ЗИД на КРБ, подкрепи мотивите, изводите и предложенията направени в него.

Представителите на съвета категорично поддържат мнението, че предлаганите конституционни промени, касаещи съдебната власт са от компетентността на Велико народно събрание.

ГС към ВСС настоява вносителите на законопроекта да го оттеглят, тъй като никакви промени между първо, второ и трето четене не биха могли да преодолеят съществените пороци, във всички негови части, както и да не се пристъпва към промени в Конституцията без широк обществен и професионален дебат.

Становището на съвета ще се изпрати до председателя на 49-то Народно събрание, Комисията по конституционни въпроси, Комисията по правни въпроси, както и до вносителите на ЗИД на КРБ, ведно с обсъдените днес документи.