Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15,1%, а разходите за заплати се повишават с 15,8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Това сочат данните на НСИ за третото тримсечие на 2023 година.

В индустрията увеличението на разходите за труд през третото тримесечие е с 16,6%, спрямо 2022 година. При услугите - с 13,9%, а в строителството  - със 17 на сто на годишна база.

През периода юли - септември 2023 г. най-висок ръст на общите разходи за труд в у нас спрямо същия период на 2022 г. е регистриран в сектор "Образование" - ръст с 21,9%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - скок с 18,8% и в "Транспорт, складиране и пощи" - със 17,4 на сто.

В същото време разходите за заплати за разглеждания период/ трето тримесечие/ се увеличават с 15,8% спрямо същото тримесечие година по-рано, а на другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11,5 на сто.