Дългът на подсектор "Централно управление“ към края на ноември 2023 г. възлиза на 41, 588 млрд. лева, като бележи увеличение с 4,4 млрд. лв. спрямо края на октомври 2023 г., което се дължи основно на поетия през месеца нов дълг на международните капиталови пазари чрез емисия на еврооблигации. Вътрешните задължения са 10,779 млрд. лева, а външните 30,808 млрд. лева. Това сочат данните на месечния бюлетин на Министерството на финансите. 

Съотношението на дълга на подсектор "Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21,8% от БВП, което е повишение от 2,4 процентни пункта спрямо предходния месец. Дългът на подсектор "Централно управление“, като основен компонент от дълга на сектор "Държавно управление“, допринася България да е сред страните членки в ЕС с най-ниска задлъжнялост. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 5,6%, а на външния дълг – 16,1%. В структурата на дълга на подсектора за ноември 2023 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 25,9% и 74,1%.

В структурата на дълга по инструменти към 30 ноември 2023 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 59,7%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 25,0% и заемите – 15,3%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,7%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9%).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 57,3%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 32,9%, от 1 до 5 г. – 9,5% и до 1 г. – 0,3%. В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 8,6%, 26,8% – от 1 до 5 г., 36,2% – от 5 до 10 г. и 28,4% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор "Централно управление“ към 30 ноември 2023 г. е в размер на 687,5 млн. лева. Вътрешните гаранции са 57,8 млн. лева, а външните – 629,6 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор "Централно управление“/БВП е в размер на 0,4%.  

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на ноември 2023 г. достига до 40, 736 млрд. лева или 21,3% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10,615 млрд. лева, а външните – в размер на 30,120 млрд. лева.   

Държавногарантираният дълг през ноември 2023 г. възлиза на 1,591 млрд. лева, вътрешните гаранции са 57,8 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,8%.