Зрелостниците, които решат да се явят втори път на изпит по предмет, по който вече са се явили, ще плащат такса от 35 лева, предвиждат промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, качена за обществено обсъждане. Таксата ще се плаща за всеки изпит, на който зрелостникът реши да се яви повторно. По този начин ще се осигурят средства за дейностите по организиране на изпита, който не е свързан с придобиване на средно образование, но се полага при условията и по реда на държавните зрелостни изпити, пише в мотивите към проекта.

С последните изменения и допълнения на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) се предостави възможност за целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит. С посочените изменения в ЗПУО, приети от Народното събрание, се предвиди за полагане на този изпит да бъде събирана такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

Заедно с това с Постановлението се актуализират и таксите в системата на предучилищното и училищното образование, които не са променяни от 2017 г. Те са индексирани на база инфлационните процеси в страната съгласно официалните данни на НСИ. Актуализацията ще покрие само частично реалните разходи за предоставените услуги, като е избран този максимално благоприятен за заинтересованите страни подход.

Така например за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за вписване на частна детска градина или на промяна в частна детска градина сега се събира такса от 150 лв., като се предлага тя да стане 210 лева.

Предлага се увеличение и на таксите за издаване на разрешение за вписване на частно училище, като за начално, основно училище, гимназия, профилирана гимназия и средно училище тя става 365 лева при 260 лв. сега. За професионална гимназия, обединено училище, спортно училище, училище по културата и училище по изкуствата таксата става 530 лева при  375 лв. сега. За провеждане на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение, с изключение на необходимите компетентности за придобиване на професионална квалификация, се събира такса 40 лв. за един учебен предмет при 30 лева сега.

Вдигат се и таксите за обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст. За обучение в дневна форма на обучение за учебна година в неспециализирано училище, с изключение на професионалните гимназии –сега таксата е 1650 лв., а се предлага да стане 2320 лева. В професионална гимназия таксата е различна за различните специалности, като увеличението е с от 800 до 1000 лева. Най-много ще плащат в професионално направление "Музикални и сценични изкуства“ – 5225 лева, пише Pariteni.bg.