Пленумът на Висшия съдебен съвет се събраха на извънредно заседание по повод промените в Конституцията. То е свикано от министъра на правосъдието Атанас Славов. По-късно днес Конституционната комисия в парламента се събира на заседание, за да разгледа на първо четене текстовете за промяна. 

Една от основните промени, която предлагат народните представители, е разделянето на ВСС на два органа - Висш съдебен съвет на съдиите и Прокурорски съвет, но без пленум. Членовете на Висшия съдебен съвет смятат, че липсват мотиви за разделянето. Според тяхното становище двата органа съдържателно се изчерпват с "бланкетно" отразената цел, сочеща за гарантиране на независимо и справедливо правосъдие.

Цветинка Пашкунова поясни, че в момента ВСС има правомощия по отношение на финансиране, бюджетиране, кадрова дейност, като ги осъществява чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия, в рамките на съответната професионална насоченост и компетентността.

Според магистратите разделянето на ВСС на два самостоятелни и независими органа предизвика неблагоприятни правни последици и затруднения.

Пашкунова цитираха решение на Конституционния съд от 2005 година, в което е описано, че е недопустимо Обикновено Народно събрание да прави промени в статута, функциите и организацията на основните установени конституционни органи и техния състав, както и по отношение на съществуващия баланс в тяхното взаимодействие. В решението се казва: "Неразривно свързана с формата на държавното управление, която би се променила и ако се -променят структурата, формирането и функциите на звената на съдебната система и статутът на нейните органи, включително висшите конституционно установени длъжности. Премахването, сливането, преминаването на някои от основните конституционни органи към друг или заменянето с друг, както и създаването на нови основни конституционни органи, е също промяна във формата на държавно управление. Така и при промени в структурирането, начинът на образуването, статутът и мандатът на основните органи“.

"Очевидно е, че предложението на законодателите за разделяне на ВСС на две органа, намаляването на мандата му, както и на председателите на Върховните съдилища и главния прокурор, не съответстват на задължителното тълкуване на Конституционния съд“, каза тя.

Членът на ВСС изрази негативно становище и по отношение на отнемането на правомощията на президента да назначава и освобождава председателите на ВАС, ВКС и главния прокурор по предложение на пленума на ВСС, е нарушаване на баланса между властите.

По думите й избирането на състава на Прокурорския съвет от парламента също променя баланса между трите власти.

Атанаска Дишева изрази несъгласие с част от представените от Пашкунова становища. 

Извънредното заседание продължава и в момента.