Във връзка с публикувано на 20.06.2024 г. съобщение на сайта на РИОСВ – Варна и на постъпило в РЗИ – Добрич на 21.06.2024 г. писмо от Басейнова дирекция "Черноморски район“ за аварийна ситуация на колектора на ПСОВ "Албена“, от страна на РЗИ-Добрич са предприети незабавни мерки, съобщиха от инспекцията.

Извършен е насочен здравен контрол от служители на РЗИ-Добрич, придружен с пробонабиране на 21.06.2024 г., като са взети проби води както от района на аварията - "Кранево-централен“, така и от съседните на аварията зони за къпане – "Албена“ и "Кранево-юг“ за изследване по следните микробиологични показатели: "ешерихия коли“, "чревни ентерококи“, "салмонела“ и "холерни вибриони“ (НАГ).

На основание предоставената информация от БДЧР на този етап считаме, че може да възникне краткотрайно замърсяване на водата за къпане в района на аварията до отстраняването й и има вероятност да настъпи потенциален риск за здравето на населението при ползването й за къпане.

Освен днешното пробонабиране е планирано и извънредно вземане на проби и на 23.06.2024 г.

Изпратени са уведомителни писма до концесионерите/наемателите на съответните плажове, с препоръка да се ограничи максимално ползването на водата в този район за къпане, с оглед предпазване на къпещите се от излагане на замърсяване.

При получаване на резултатите от взетите проби води, допълнително ще информираме населението за съответствието им с изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, както и за предприетите на тяхно основание мерки.