По повод аварията със заустващия колектор на ПСОВ Албена, на 21.06.2024 г. са извършени извънредни пробонабирания  - две от р. Батова (преди и след установената втора авария) и едно от крайбрежните морски води срещу мястото на вливането на реката, съобщиха от басейнова дирекция "Черноморски район“ във Варна.

Измереният на място в реката разтворен кислород и в двата пункта е леко понижен. Резултатите за р. Батова по останалите показатели, изследвани от Регионалната лаборатория-Варна към ИАОС, съответстват на нормите за добро/отлично състояние.

Измереният на място в морските води разтворен кислород е леко понижен. Останалите данни за морските води показват умерено състояние.

С цел проследяване на състоянието на водите в района, на 22.06.2024 г. е извършено повторно пробовземане от крайбрежните морски води от две места - в близост до бар "Казабланка“ и южно от него, в района на с. Кранево. Измереният на място разтворен кислород и в двата пункта е леко понижен. Резултатите от изследване на останалите показатели потвърждават констатираното на 21.06. умерено състояние на морските води.

Очакват се данните за биологична потребност от кислород (БПК5).

Басейнова дирекция "Черноморски район“ ще продължи да проследява качеството на морските води в района, до отстраняване на аварията.