Проектите "Успех за теб" и "Силен старт" в помощ на децата и учениците в личностното им развитие и образователни резултати. Гости в "Денят на Фокус" по Радио "Фокус" са г-жа Грета Ганчева – ръководител на проекта "Успех за теб" и г-жа Ваня Стоянова, която е ръководител на проекта "Силен старт".

На 18 април в Младежки дом на град Враца се проведе форум "Силен старт за твоя успех", на който бяха представени проектите "Успех за теб" и "Силен старт". Те се финансират от Програма "Образование" 2021-2027 година. Целта и на двата проекта е обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие в училищното и предучилищното образование. Повече за проектите ще научим сега от техните ръководители. Казвам здравейте на г-жа Грета Ганчева – ръководител на проекта "Успех за теб". 

Здравейте.

Г-жо Ганчева, каква е основната цел на проекта "Успех за теб"? 

Всъщност проект "Успех за теб" надгражда няколко проекта, които Министерството на образованието и науката реализира успешно в областта на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. По конкретно подкрепа за приобщаващо образование, подкрепа за успеха и разбира се, активно приобщаване в детските градини. Всъщност ние целим основно да разгърнем потенциала за личностно развитие на нашите ученици с цел те да бъдат трайно приобщени в образователната система и да подобрят образователните си резултати, което е ключово. Проектът стартира пред миналата година, ще продължи до 31 декември 2027 година. Реализира се по Програма "Образование" с финансиране от Европейския съюз. Ние в момента имаме класирани 1 476 училища: държавни, общински и частни, от които 1 431 изпълняват дейности, които са насочени към ученици от уязвими групи, и 188 училища изпълняват дейности, които са насочени към децата и ученици с изявени дарби. А в този проект има 143 училища, които съвместяват и двете дейности, т.е. участват и като ученици в уязвими групи, и като такива с изявени дарби. 

Г-жо Ганчева, често в радиото говорим за повишаване на мотивацията на учениците, което е от изключително ключово значение. Как Вие смятате, че то може да бъде постигнато? 

Разбира се, ние надграждаме предишен опит и виждаме, че всички тези ресурси, които създадохме по предишните проекти на Министерството на образованието и науката, са много ключови и важни за това ние да оценим правилно потребностите на децата. По предишния проект "Подкрепа за приобщаващо образование" всъщност разработихме много важни инструменти, които са за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца със специални потребности, за оценка на деца с изявени дарби, това всъщност как да се насочи подкрепата към тяхното развитие, за оценка на деца, които са в риск от отпадане от образователната система, въобще от всякакви рискове когато се обучават в образователната тема. Така че чрез тези инструменти правилно, най-важното е правилно да бъдат оценени потребностите. След като бъдат оценени потребностите на децата, съответно много важно е да бъдат мотивирани да се включат в различните дейностите, които предлага проектът. Всички тези дейности в своята съвкупност мотивират училището, учениците и родителите за успешното осъществяване на този проект. 

Сега ще чуем и г-жа Ваня Стоянова, която е ръководител на проекта "Силен старт".  Здравейте, г-жо Стоянова! Моля Ви, кажете ни кои деца ще обхванат и ще могат да се възползват от проекта "Силен старт"? 

Здравейте! В рамките на проект "Силен старт" се очаква да бъдат включени голям брой деца. Проектът е финансиран по Програма "Образование", финансирана от Европейския социален фонд и ще се изпълнява в продължение на следващите 5 години. Възможно е в проекта да бъдат включени широк кръг деца, но голямата цел на проекта е да бъде развит потенциалът на всички деца, включени в предучилищното образование. Разбира се ще има и конкретен фокус върху децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа, както и децата, които имат нужда от обща подкрепа на личностното развитие. Целта е да бъде подобрен приобщаващият характер на предучилищното образование и фокусът е поставен върху децата от уязвими групи. 

Бихте ли ни обяснили какво точно предвижда самият проект "Силен старт"? 

Самият проект предвижда организирането на различни по вид дейности. Едната от тях е с фокус върху педагогическите и непедагогическите специалисти, за които ще бъде осигурена допълнителна квалификация, свързана с техните умения на подобряване на приобщаващия характер на предучилищното образование. Една изключително ключова дейност е интензивната работа с родители на деца от уязвими групи, която има за цел да мотивира и да насърчи и тяхното участие като едни ефективни партньори в процеса на предучилищно образование. А по отношение на конкретните дейности с децата са предвидени дейности, свързани с наемане на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, който да подкрепи приобщаването на децата в системата на предучилищното образование, като част от тези дейности са свързани с подкрепа на езиковото им развитие, т.е. допълнително обучение по български език, занимания по интереси. Също така проектът предвижда да бъдат стимулирани и възможностите за изява на децата в тази ранна възраст, подкрепа на децата със специални образователни потребности и на децата с изявени дарби чрез различни дейности, организирани в самата детска градина. 

И двата проекта имат за цел да надградят вече добрите практики по проектите с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, които са реализирани по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година.