На фокус отново поставяме Проекта за модернизиране на професионалното образование и обучение, финансиран от програма "Образование" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. Много се радвам, че днес ще имаме възможност да разговаряме с експерта от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПО). Председателят на Националната агенция е тук, при нас – инж. Марияна Павлова. Здравейте и добре дошла.

Благодаря. Добър ден на всички слушатели и на вас. Благодаря за поканата да участвам в това предаване.

Да разкажем за начина, по който вие, като партньор на Министерството на образованието и науката, ще съдействате във връзка с Проекта за модернизиране на професионалното образование и обучение.

Да, с удоволствие бих разказала за този мащабен и голям проект и ролята на Националната агенция за професионално образование и обучение. НАПО е държавен орган към Министерския съвет, който отговаря за лицензираните дейности, за разработването на държавните образователни стандарти, така че ние ще имаме една координираща и отговорна дейност относно одобряване и актуализиране за новия списък на професии, разработването на стандартите и също така, не на последно място, разработването на националните изпитни програми, които ще бъдат разработени заедно с държавните образователни стандарти. Всъщност основната цел на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепата за развитие на професиите. Ще участваме също така в работата между секторните съвети и експертните комисии към НАПО. Една от основните цели на проекта е да се свържат традициите в професионалното образование и обучение в България с бъдещето и именно с професии на бъдещето, които да са широкопрофилни и да са тясно свързани с кръговата икономика, с устойчивото развитие, дигитализацията и грижата за опазване на околната среда.

Това са и част от дейностите по проекта, които ще се осъществят от НАПО. С какво още ще се действате?

Списъкът за професиите за професионално образование и обучение ще бъде изготвен от секторните съвети, които са създадени към Министерство на образованието и науката, след което НАПО като партньор по проекта ще координира обсъждането на проекта, на този нов списък с нашите трипартидни структури, които са създадени към НАПО. Това са 16 на брой експертни комисии по различни професионални направления. Друга ключова роля на НАПО е при разработването на проектите на държавните стандарти за придобиване на квалификация по професии и изготвянето на националните изпитни програми по новите широкопрофилни професии, в които голяма част от професиите ще носят нови и осъвременени наименувания, свързани с пазара на труда. Ще бъдат променени рамката на държавните образователни стандарти (ДОС) и националните изпитни програми (НИП) така, че новите образователни стандарти ще въвеждат нови професионални компетентности, свързани с опазване на околната среда. Ще се променят и професионалните компетентности в използването на информационните технологии. Също така в ДОС ще има и описание каква част от професиите могат да бъдат дефинирани, което ще води до придобиване на част от професията. Нова възможност, която дадоха последните нормативни промени, е, че могат да се обучават лица над 16-годишна възраст по единици резултати от учене, които ще бъдат разработени в ДОС за по-гъвкаво и поетапно придобиване на знания, умения и компетентности.

Сега ще поставим на фокус акцентите от новия списък на професиите за професионално образование и обучение. Инж. Павлова, какви са новостите в този списък?

С удоволствие бих разказала за новия списък на професиите, който ще бъде по Проект "Модернизация на професионалното образование и обучение". Първият и основен акцент, който слагаме върху новия списък на професиите за професионално образование и обучение, това е създаване на широкопрофилни професии, които да формират широк кръг от професионални компетентности, което от една страна е предпоставка за растеж в професията, а от друга страна – за създаване на възможност за професионална мобилност на пазара на труда. Друга важна част от новия списък на професиите е, че отпадат специалностите на професиите. Създаваме надграждане на степените на професионална квалификация в рамките на професията. Ще има от първа до четвърта степен на професионална квалификация според изискванията и потребностите на конкретния отрасъл. Ще синхронизираме с международните класификатори в областта на професиите и също така в списъка на професиите ще има определяне на квалификационните нива на всяка професия спрямо националната и европейската квалификационна рамка, което цели синхронизиране с европейския пазар на труда.

Как би изглеждал дигиталният списък на професиите?

След утвърждаването от министъра на образованието на новия списък на професии, той ще бъде изготвени в дигитален формат. Този дигитален формат целим да бъде по-практично насочен към гражданите, към родителите, тези, които биха искали да намерят съответната професия за децата си, или хора, които биха искали да се преквалифицират. В него с падащи менюта ще има информация за професията, степените по професионалната квалификация, съответно всички акценти, които преди малко изброих, но към професията ще има съответно държавния образователен стандарт, учебни планове и програми, кои обучаващи институции ще обучават по тази професия така, че да подпомагаме гражданите, родителите и всички обучаващи лица, които биха искали да потърсят по-голяма информираност, когато търсят промяна на своята квалификация, или да запишат децата си в професионална гимназия.

Иска ми се на финала на нашия разговор да кажем за тази необходима връзка между образованието и пазара на труда. В крайна сметка кадрите, от които имат нужда бизнесите, работодателите в страната ни, имат нужда може би от по-тясна връзка. Има много предизвикателства в тази насока, знаем, от години е така. През вашия експертен поглед как изглежда тази връзка и какво можем да променим? Какви са необходимите предпоставки за една по-добра връзка на образованието с пазара на труда?

Основна роля в живота на всеки човек е образованието. Професионалната реализация зависи до голяма степен от придобитите знания, умения и компетентности във всяка една сфера. Тези фактори могат да бъдат определящи за бъдещата работа в определена област, както и изключващи от същата при липса на такива. Добрата връзка между образованието и пазара на труда е ключова за качественото изпълнение на възложената работа, както и на професионалното развитие и управлението на кариерата. Именно затова с този проект искаме да модернизираме професионалното обучение така, че да бъде по-интересно, да осъвременим професиите, които да бъдат адекватни на пазара на труда. Знаете с какви бързи темпове се развиват новите технологии, новите неща, които променят пазара на труда. С тази реформа целим това – именно връзката между пазара на труда и образованието да бъде в по-тясна зависимост един от друг.

Така е наистина и е хубаво, че европейски стандарти и вече утвърдени практики, които се вземат предвид. Тук вече в рубриката имахме възможност да разговаряме с представители на различните секторни съвети, които работят по този проект. Има много идеи, има много заряд в този проект и се надявам наистина да се реализират голяма част от тях, а защо не и всички всъщност от тези идеи. Каква е вашата лична визия за едно по-модерно образование в бъдеще? Как би изглеждало модерното образование в България?

Визията за модерното професионално образование в България е пряко свързана с качеството и градивното партньорство между всички участници в процеса на професионалното образование и обучение. За да се модернизира професионалното образование и обучение, трябва да следваме динамиката на пазара на труда, да има едно партньорство между всички участници. Според мен трябва също да се наблегне на повишаване на уменията и на компетентностите на педагогическите специалисти с помощта на подкрепата на бизнеса, бизнесът да бъде по-активен, да подпомага модернизирането на материалната база в институциите, които извършват професионално образование и обучение, да осигурява възможност за практика, както на обучаващите лица, така и на учителите, за да могат да бъдат адекватни с бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Аз ви пожелавам много успех в тази мисия. Радвам се, че днес имахме възможност да представим ролята на НАПО по този проект, който има за цел да го модернизира и да имаме възможност в бъдеще наистина да видим една позитивна промяна. Пожелаваме си я. Благодаря на инж. Марияна Павлова за това участие. Успешен ден ви пожелавам!

И аз благодаря за възможността да представим този мащабен проект и се надявам, че той ще бъде много успешен.

Надяваме се всички.

Благодаря!