Наказателната колегия на ВКС сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Наказателния кодекс, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя на престъпление, съобщиха от ВКС.

Според върховните съдии е нарушен принципът на законността, като е накърнена предвидимостта в правното регулиране, нарушен е и принципът за справедливостта и юридическото равенство на гражданите.

"Коментираните интервенции в материалния наказателен закон са произволни, хаотични, противоречащи на самата юридическа негова същност, като чрез тях са въведени мерки, оставащи извън стандартите на наказателното право, на Наказателния кодекс и на Конституцията. Проблемите, пред които тези интервенции изправят съдилищата в практическата правораздавателна тяхна дейност, и невъзможността тези проблеми да бъдат решени по предписания от закона път правят сезирането на Конституционния съд необходимо", обобщават върховните съдии.

Целият текст с искането до Конституционния съд може да видите ТУК!