Министерският съвет прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

Сред акцентите за финансиране са проектите на държавни и общински културни организации в областта на сценичните изкуства, с цел създаване и развитие на културни продукти. Предстои обявяване на конкурс съгласно чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

"Днес, когато културата се нуждае от специална грижа, бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата, които ще дадат глътка въздух на творците и организациите, занимаващи се с култура, oсобено в общинските структури.“ - сподели Министърът на културата Найден Тодоров.

Подкрепата за култура е от голямо значение за стимулиране на креативността в страната, а допълнителните средства са ясно послание към културния сектор, че техният труд е забелязан и оценен. Съществено е, че промените към по-добро в сферата на културата са факт с одобряването на допълнителни разходи  по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

По план се одобряват  и допълнителни разходи, предвидени в чл. 1, ал. 5, т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., област "Култура и изкуства:

-По "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ - 1 700 000 лв., в т.ч. за програма "Движимо културно наследство“ за проекти на музеи и галерии - 1 000 000 лв. и за програма "Визуални изкуства: (дейност на общински и частни организации) - 700 000 лв.;

- По "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина“ - 4 000 000 лв., в т.ч. 2 600 000 лв. за дофинансиране на културните програми на единадесетте БКИ в чужбина и 400 000 лв. за финансиране на културни събития по линия на международна дейност на Министерството на културата;

- По бюджетна програма "Администрация“ - 1 700 000 лв.

Осигуряват се средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност па деца и учащи в държавните училища по изкуствата и училища по културата.

С чл. 1 от Постановлението се одобряват допълнителни разходи за 2024 г. от централния бюджет, в размер на 91 390 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи от държавните училища по изкуствата и училища по културата към Министерството па културата по реда на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. Сумата се осигурява за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2024 г.