Омбудсманът Диана Ковачева сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов заради множеството жалби от битови клиенти срещу прекалено високите месечни сметки за парно през настоящия отоплителен сезон 2023-2024 г.

Проф. Ковачева подчертава, че прегледът на предоставените от гражданите документи показва, че основната причина за формирането на тези завишени сметки са рекордно високите цени на топлинната енергия, утвърдени от КЕВР за регулаторния период 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г.

Общественият защитник дава пример с потребителите на "Топлофикация София“ ЕАД, които понастоящем заплащат исторически най-високата регулирана цена на топлинната енергия - 137,93 лв./мВтч (без ДДС), при цена на природния газ от обществения доставчик в размер на 71,08 лв./мВтч (без ДДС) за м. февруари 2024 г.

Това дава повод на проф. Диана Ковачева, в продължение на друга своя препоръка от 19 декември 2023 г., да насочи повторно вниманието на Регулатора към необходимостта от спешно преразглеждане и намаление на регулираните цени на топлинната енергия.

Тя допълва, че към 1 март т.г. ще бъдат изпълнени изискванията на § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) за наличие на "съществено изменение между определената от КЕВР прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок на периода“ в размер над 15%.

Подчертава, че по данни на КЕВР, прогнозната цена на природния газ за периода 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г. е 88,12 лв./мВтч. А отчетните цени на синьото гориво за третото тримесечие на 2023 г. са 61,20 лв./мВтч, за четвъртото тримесечие 2023 г. – 76,68 лв./мВтч, а за първото тримесечие на 2024 г. – 70,36 лв./мВтч (за м. януари – 77,60 лв./мВтч, за м. февруари – 71,80 лв./мВтч и по проект на КЕВР за м. март – 62,39 лв./мВтч).

"Прогнозната цена за второто тримесечие 2024 г. по Ваши данни е в размер на 83,79 лв./мВтч. Така постигнатите цени и прогнозата за последното тримесечие от регулаторния период дават средна стойност на природния газ в размер на 73,01

лв./MWh, която е със 17,15% по-ниска от посочената от Вас прогнозна цена за целия регулаторен период 2023-2024 г., в размер на 88,12 лв./MWh“, пише омбудсманът.

Ковачева подчертава още, че на Европейската енергийна борса (ЕЕХ) цените на въглеродните емисии (CO₂ квоти) също са значително по-ниски от прогнозираната от КЕВР стойност 88,00 евро/тон.

Тя посочва, че по данни на Регулатора, осреднената цена на квотите за третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. (до 18 декември 2023 г.) е била в размер на 80,53 евро/тон и от тогава до сега в нито един ден цените на квотите не са превишавали 83 евро/тон. Нещо повече, наблюдава се трайна тенденция към поевтиняване до около 55 евро/тон (по данни към 26 февруари 2024 г.).

"Налага се да обърна внимание, че предвид гореизложеното, през настоящия отоплителен сезон 2023-2024 г. битовите клиенти на топлопреносните предприятия понасят прекомерна финансова тежест, вследствие действащите цени на топлинната енергия, утвърдени от КЕВР. Наред с това прави впечатление, че регулираните цени силно се откъсват от основните икономически фактори, които би следвало да ги обуславят, а именно: цените на природния газ като основно гориво и борсовите цени на CO₂ квоти“, обобщава общественият защитник и настоява за своевременен анализ и цялостна оценка по компетентност от КЕВР за възможно най-бързото намаление на регулираните цени на топлинната енергия преди края на ценовия период.

"Категорично е становището ми, че когато потребителските цени се фиксират за дълъг период на исторически най-високите им нива, клиентите имат нужда от динамично отчитане на факторите за поевтиняването им в решенията на КЕВР, а не от устойчива тежест на непоносими цени“, подчертава омбудсманът и настоява за намаление на регулираните цени на топлинната енергия със задна дата - от 1 януари 2024 г.

Освен това Диана Ковачева подчертава, че все още очаква от Комисията информация от разпредена проверка на "Топлофикация София“ със срок до 30 септември 2023 г. - да извърши проверка на настройките на системата за автоматично регулиране и при необходимост да извърши такава на всички абонатни станции, присъединени към топлопреносната мрежа на територията на град София и да ги въведе в съответствие с топлинните режими на сградата, с цел осигуряване на необходимия микроклимат и недопускане преразход на топлинна енергия.