Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 874 лв. и нараства с 22.5% спрямо същото тримесечие на 2022 година, съобщава НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.4%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (6.3%). Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1.4 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 3.3 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

· Доходът от работна заплата нараства от 1 249 на 1 563 лв. (с 25.1%);

· Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 116 на 182 лв. (с 57.1%);

· Доходите от пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (с 10.7%);

· Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (с 11.2%).

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура - 0.9%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 714 лв. и се увеличава с 21.2% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.7%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.5 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 2.9 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

· Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 675 на 780 лв. (с 15.4%);

· Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 87 на 102 лв. (с 16.5%);

· Разходите за облекло и обувки нарастват от 69 на 88 лв. (с 28.0%);

· Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 426 на 436 лв. (с 2.3%);

· Разходите за здравеопазване нарастват от 138 на 147 лв. (с 6.5%);

· Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 248 на 311 лв. (с 25.5%);

· Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 149 на 251 лв. (с 68.0%);

· Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 255 на 345 лв. (с 35.5%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на зеленчуците - от 26.1 на 24.9 кг, на хляб и тестени изделия - от 18.6 на 18.0 кг, и на плодове - 19.1 на 18.7 килограма.

Увеличава се потреблението на месни произведения - от 3.9 на 4.1 кг, и на прясно мляко - от 4.5 на 4.6 литра.

Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на домакинските бюджети. Наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от 3 060 домакинства.

Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети.

Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове.

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Подробна информация за Наблюдението на домакинските бюджети и резултатите от него са публикувани на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg) в рубриката "Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ и Информационната система ИНФОСТАТ.