По данни от Наблюдението на домакинските бюджети тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нараства с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2023 година, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 524 лв. и се увеличава със 17.4% спрямо същия период на предходната година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. се променя в сравнение със същия период на 2023 година. Най-голямо увеличение има в потреблението на зеленчуци, месо и плодове. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия и на олио.

ДОХОДИ

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.2%), следван от доходите от пенсии (31.4%) и от самостоятелна заетост (5.7%). Спрямо първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.6 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1.4 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.4 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. доходът от работна заплата нараства от 1 284 на 1 597 лв. (с 24.4%); доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 102 на 161 лв. (с 58.5%); доходите от пенсии се увеличават от 856 на 892 лв. (с 4.2%); от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 55 лв. (с 19.6%).

РАЗХОДИ

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.8%), следвани от разходите за жилище (17.1%), данъци и социални осигуровки (14.9%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище - с 0.7 процентни пункта. Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки и разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват с 1.0 процентен пункт.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. се променя в сравнение със същия период на 2023 г., както следва:

Между продуктите, на които нараства потреблението, с най-голямо увеличение са зеленчуците - от 13.4 на 14.3 кг, месото - от 9.2 на 10.0 кг и плодовете - от 11.9 на 12.4 килограма.

Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и тестени изделия – от 18.6 на 18.0 кг, и на олио - от 2.8 на 2.5 литра.