Средно до 10 минути чакат клиентите, за да бъдат обслужени в офисите на Националната агенция по приходите, показват резултатите от годишния доклад на НАП за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване през 2023 година.

Клиентите са продължили преимуществено да се насочват към електронните услуги на НАП. Това определи приоритета на онлайн проучванията, за сметка на хартиените анкети. Резултатите от последното проучване сочат, че над 94% от анкетираните клиенти на НАП са удовлетворени от обслужването, създадената добра организация в офисите за административно обслужване и професионалното отношение на служителите.

Успоредно с това, предоставената в офисите за административно обслужване хартиена анкета, бе попълнена от 5621 лица, от които 3808 са физически лица, 220 еднолични търговци, 897 представляващи юридически лица и 423 представители на счетоводни къщи. Анкетата съдържа въпроси по някои ключови елементи на предоставяне на услугите и задължителните стандарти за качество, и изразеното чрез нея отношение към обслужването е следното:

-  относно времето за изчакване за обслужване –  94% от потребителите на административни услуги на НАП са обслужени в рамките на 10 минути, 5% - до 20 мин. и само 1% - над 20 минути. Превишението времето се дължи на спецификата на някои от услугите, които  изискват повече време за изясняване на обстоятелства и обработка на документи;

-  на въпроса дали се ориентират лесно къде в офиса ще им бъде предоставена съответната услуга, 89% от клиентите са отговорили с "да“, а 10% са били ориентирани от служител, което показва добре обозначени помещения за обслужване и функционалност на работните места и/или организация за насочване на клиентите;

-  97% от клиентите са доволни от създадената организация за предоставяне на услуги;

-  99% от анкетираните определят отношението на служителите като любезно и отзивчиво;

-  99% от попълнилите анкетата считат, че са получили пълни, ясни и точни разяснения, на достъпен и разбираем език;

-  94% оценяват високо качеството на обслужване, предоставяно от НАП;           

Незначителният брой препоръки касаят специфични проблеми на отделни офиси за обслужване, уточняват от агенцията. 

През 2023 г. в Инспектората на НАП са постъпили 16 сигнала, касаещи действия и бездействие на служители на агенцията, както и твърдения за неетично поведение, свързани с административното обслужване,  които са разгледани по реда на Глава осма от АПК.

Изложените в сигналите факти, обстоятелства и твърдения са задълбочено изследвани. Резултатите от проверките са потвърдили незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействие, съдържащи се в 3 от подадените сигнали. В случаите на констатирани слабости и нарушения, в изготвените доклади са направени предложения за подобряване на дейностите в организацията, свързани с предоставените административни услуги, пише Pariteni.bg. С докладите са запознати компетентните структурни звена в Агенцията, за набелязване на мерки и предприемане на конкретни действия за изпълнение и контрол.