Няма устройствени проблеми с терена, определен за изграждане на национална детска болница в кв. "Горна баня“ в София. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави това уточнение във връзка с медийни публикации и заради високия обществен интерес към темата, която е приоритет в работата на служебното правителство.

Припомняме, че с Решение № 868 на Министерския съвет от 2 ноември 2022 г. за обект с национално значение е определен обект "Изграждане на "Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“ в УПИ I – "за болничен комплекс“, кв. 117, кв. "Горна баня“, район "Овча купел“ – Столична община, гр. София.

Със Заповед № РД-02-15-66 от 22.05.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП), с който се прави изменение в плана за регулация, за да се построи лечебното заведение.

През месец март 2024 г. в МРРБ е постъпило предложение на министъра на здравеопазването за осъществяване на отчуждителна процедура за съседен имот, намиращ се в район "Овча купел“, кв. "Горна баня“, бул. "Никола Петков“ № 56, с идентификатор 68134.4332.1567 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ от 12 770 кв. м, с изградена в него сграда.

Той граничи с имота, отреден за национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Поискан е за инфраструктура, обслужваща нуждите на болницата и още няма приключило процедиране.