Националната комисия по лесозащита прие прогнозите на лесозащитните станции за 2024 г. и отчетите за 2023 г. на заседание, проведено в Изпълнителна агенция по горите през вчерашния ден. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по горите към МЗХ.

Срещата беше открита от изпълнителния директор на Агенцията, инж. Стоян Тошев, който подчерта важността на прогнозите и експертните анализи като основа на правилните решения за запазване и подобряване на здравословното състояние на горите в страната.

Данните за сигнализираните с повреди горски площи сочат 2,3% или 920 759 дка от залесената площ в страната. Според специалистите ще продължи съхненето на горите, вследствие на климатичните промени и наблюдаваното през последните години засушаване. Изменението на влажностно-температурните режими води до значително физиологично отслабване на насажденията, като ги прави уязвими на фитопатогени и насекомни вредители, коментират лесозащитниците.

Провеждане на въздушно пръскане се предвижда на обща площ от 42 540 дка. В периода април - май ще се извърши третиране срещу ръждива борова листна оса в района на ЛЗС София върху площ от 7 171 дка; в периода май-юни района на дейност на ЛЗС Варна срещу гъботворка върху 24 669 дка. Есенно третиране срещу борова процесионка ще се извърши върху площ от 10 700 дка в района на дейност на ЛЗС Пловдив. Преди всяко въздушно пръскане се извършва контролно лесопатологично обследване за издаване на предписание за прилагане на продукт за растителна защита, като се прецизират сроковете за изпълнение и дозите на продуктите, съгласно регистрите на Българска агенция по безопасност на храните.

Предстоящата наземна химична борба на обща площ от 4 150 дка, включва мероприятия срещу ръждива борова листна оса, насекоми по тополи, върби и елши, плевелна и паразитна растителност. Механична борба е прогнозирана на обща площ от 2 631 дка. Предвидените мероприятия целят подобряване здравословно състояние на горите.

В заседанието взеха участие представители на Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесозащитните станции в София, Пловдив и Варна, 6-те Държавни горски предприятия. В комисията са включени и водещи учени в областта на лесозащитата от Института за гората и Лесотехническия университет.