Ќапоследък действи€та на »нспектората към ¬исши€ съдебен съвет /»¬——/ буд€т възмущение дори у най-невъзмутимите в политиката /подробности виж тук/. »зводите са от седмични€ бюлетин на »нститута за пазарна икономика.

»нспекторатът е с отдавна изтекъл мандат, но и без това е орган, изпразнен от смисъл и съдържание. ќсвен десетимата инспектори,† апаратът му е обрасъл с всевъзможна добре платена администраци€. ѕовод за възмущение стана проверката по случа€ с насилието над 18-годишното момиче от —тара «агора. ј инспекторатът направи възможното Ц след като не е съд, съответно не е инстанци€, ко€то може да се произнесе по това правилно ли е приложен законът от съда, инспекторите попрегледаха спазени ли са процесуалните срокове и уведомиха јпелативни€ съд в ѕловдив да провери работата на ќкръжни€ в —тара «агора. Ќо за друго е думата Ц »¬—— отдавна е орган за замитане на скандалите в правосъдието, вместо да действа и да събере необходимото за дисциплинарно наказване на съдии и прокурори, или да гарантира защита на независимостта на редови€ съди€.

ƒа припомним на отскоро възмутените реформатори от ƒѕ—, че възмущението им може да стигне и по-далеч от популистки удобните казуси, привлекли обществено внимание:

 азус 1

 огато стигнем до съд, искаме да сме уверени, че делото ни ще бъде гледано от безпристрастен съди€. » причината е €сна Ц в спора търсим защита на икономическите си интереси или фундаменталните си права. ¬ редица дела съдът се €в€ва охранител и на обществени€ интерес. “акъв пример са делата по фалита на  “Ѕ, в които държавата направи плащани€ с обществени средства и следваше да ги възстанови, поне частично, при осребр€ване активите на банката.

ћного са пътищата за измерване независимостта на съда, но най-важни€т показател е този доколко се създават услови€ конкретни€т съди€ да правораздава без да му се оказва вли€ние. ј вли€нието намира различни пролуки към фигурата на съди€та Ц от това да бъде затрупан с дела или обратното, да бъде разтоварен, за да се спечели неговата благосклонност. » в двата случа€ изкушението се противопостав€ на независимостта. ѕрез октомври 2017 г. председател€т на —офийски апелативен съд (—ј—) ƒаниела ƒончева иззе неправомерно делата на съди€ ћилен ¬асилев, за да ги разпредели на себе си. —ред делата бе и делото за централната сграда на фалиралата  “Ѕ. ¬ "зам€на" ƒончева постави съди€ ¬асилев в ненатоварен съдебен състав. Ќо този тип институционална търгови€ с вли€ние не се понрави на съди€ ¬асилев и той направи публично досто€ние действи€та ѝ. ¬еднага се започнаха проверки, тежки обещани€ за наказани€ на виновните и т.н. ¬ резултат Ц прокуратурата не откри престъпление в действи€та на ƒончева. ѕрез април 2018 г. приключи проверката и на »¬—— относно спазването на принципа на случайно разпределение на делата между съдиите в —ј—. Ќарушение има, наказание Ц не.†јктът от проверката†всъщност установи множество нарушени€, които дават основание да се търси дисциплинарна отговорност на председател€ на съда ƒаниела ƒончева. ƒнес ƒончева е втори мандат председател на —ј—, а ƒел€н ѕеевски не изглежда възмутен от това.

 азус 2

— изменени€та в  онституци€та от 2015 г. се разшир€ват правомощи€та на »¬——. “ака на практика, освен да извършва проверки за срочността на актовете на съдиите и прокурорите, »¬—— се превръща и в съдебното  ѕ ќЌѕ», пред което съдиите, прокурорите и следователите подават имуществените си декларации. Ќа 18 юли 2019 г., в нарушение на закона, »нспекторатът публикува имуществената деклараци€ на съди€ ћирослава “одорова без да заличи нейните лични данни и данните на семейството ѝ. ‘айлът бе наименован†УNE SE CHISTIIIIIIIIIIIIIIIIII".

ќб€снението на главни€ инспектор “очкова тогава прозвуча повече от нелепо, т€ не се €ви на изслушването по случа€, по-важно ѝ беше да излезе в отпуск. “очкова се превърна в комсомолски апаратчик и показа, че висшите принципи за съдебна независимост могат да бъдат обезсмислени с лична и институционална посредственост. ѕоведението ѝ тогава израз€ваше и пълно незачитане на личното достойнство, неприкосновеност и личен живот на български гражданин и редови съди€. ќт ƒѕ— не б€ха възмутени по случа€ и по повод действи€та на същите тези инспектори от »¬——.

≈, времената се мен€т, а тези два казуса могат да разплетат гол€ма част от зависимостите в българското правосъдие, но да не се окаже, че зависимите, пораждащите зависимости и възмутените са взаимно обвързани лица.