Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,04% до 8,25 процента през април, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,07% до 8,84 процента, съобщават от БНБ.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0,06% до 2,49 процента, а ГПР по тези кредити - с 0,05% до 2,80 процента. Средният лихвен процент по другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в левове спада с 0,42% до 3,71 процента, отчита статистиката.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява с 0,30% до 3,69 процента. През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,05% до 14,83 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,08% до 21,13 процента.

При депозитите на домакинствата статистиката отчита, че средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,24% до 0,97 процента през април, а по тези в евро се запазва на ниво от 1,10 процента.