Излезли от употреба гуми (ИУГ) са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми представляват "масово разпространен отпадък" и подлежат на оползотворяване чрез регенериране, рециклиране, влагането им като материал в строителството и чрез изгаряне с оползотворяване на енергията, съобщиха от общината.

Изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването или обзвреждането на излезли от употреба гуми са регламентирани в Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. 

Забранява се депонирането, изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обзвреждане на ИУГ. Автомобилните гуми не се разграждат в природата, а при нерегламентираното им изгаряне в атмосферата се отделят опасни вещества, които могат да навредят на здравето на хората и да замърсят околната среда.

В съответствие с принципа "Разширена отговорност на производителя", лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ. Когато лицата, които пускат на пазара гуми, не могат да бъдат идентифицирани, отговорността се носи от дистрибуторите, включително от лицата, извършващи продажби на крайните потребители. 

Лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняват задълженията си по тяхното събиране, оползотворяване и крайно обезвреждане индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. Те са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който изпълняват задълженията си, като им предоставят удостоверение по образец. 

Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т. ч. мобилните сервизи за гуми, сключват договор с организация по оползотворяване на ИУГ, с лица, които пускат на пазара гуми, и изпълняват задълженията си индивидуално и/или с лица, притежаващи разрешителни за извършване на дейности по оползотворяване на ИУГ.

Лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им. Информация до крайните потребители относно тази възможност се осигурява чрез обява на интернет страницата или на видно място в обекта от лицата, извършващи продажба и смяна на гуми. За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.