РИОСВ-Русе получи резултатите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за изпитването на полицикличните ароматни въглеводороди - бензо(а)пирен и нафтален. Пробонабирането беше извършено паралелно с извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе през периода 3 - 6 октомври от  Мобилната автоматична станция (МАС), в района на Русенски университет "Ангел Кънчев“. Пробите са анализирани в ИАОС по газ-хроматографски метод.

За показател нафтален законодателството е предвидило две норми - маскимално еднократна за половин час и средноденонощна, а за бензо(а)пирена - средногодишна. Отчетените от МАС стойности на двата показателя са под границата на количествено определяне. В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на останалите органични замъсители - бензен, толуен и ксилен.

Наличието на полициклични ароматни въглеводороди във въздуха е показателно за накои производства в града, но тези вещества могат да се отделят и като отпадъчни газове от транспорта.

Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.