През 2023 г. в област Варна са регистрираните 1 535 юридически брака - с 271 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 79.6% (1 222) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 313 брака.

Коефициентът на брачност е 3.5 промила и намалява в сравнение с 2022 г., когато е бил 4.2‰.

Броят на разводите през 2023 г. е 663, или с 29 по-малко от регистрираните през 2022 година. От всички прекратени бракове 88.8% се отнасят за населението в градовете, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток, Отдел "Статистически изследвания - Варна“ на НСИ. 

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Варна се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението (с изключение на 2009 година). През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Варна е намаляло с 2 007 души. 

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.7‰6. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 3.3‰, а в селата - минус 11.5‰.

През 2023 г. всички общини в област Варна имат отрицателен естествен прираст. 

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който е положителен - плюс 5 351 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта. 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година. 

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.