От 24 юни 2024 г. (понеделник) в Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) прием на документи за явяване пред ТЕЛК ще се извършва всеки работен ден от 8.30 до 14.00 ч. (без прекъсване), става ясно от информация в сайта на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна.

РКМЕ или придобилото гражданско име "Регионална картотека на инвалида" се намира на първия етаж на ул. "Брегалница" №3 (сградата на РЗИ-Варна).

Документи за явяване пред ТЕЛК се приемат в стая №101 (Приемна РКМЕ) във фоайето на първия етаж.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи ПУОРОМЕРКМЕ (Държавен вестник бр.34 от 04.05.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 16.07.2021 г.) лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават документи за:

свидетелстване;

редовно преосвидетелстване;

преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;

предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;

преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

В съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал 1 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават следните документи:

Заявление-декларация по образец - Приложение №11 от ПУОРОМЕРКМЕ (попълва се от РКМЕ при подаване документите на място, попълва се от лицето при подаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път). При подаване на документи за явяване на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност заявление-декларацията по образец се попълва от лицата.

Медицинско направление за ТЕЛК от личния/лекуващ лекар, регистрирано електронно в ИБД (Лекарят отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение регистрираното в ИБД медицинско направление и го връчва на лицето за предоставяне в РЗИ при подаване на документите). Медицински протокол на ЛКК по образец - при подаване на документи за явяване на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност.

Медицинска документация (от последните 12 месеца), доказваща здравословното състояние на лицето, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи актуални резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация на личния и/или лекуващия лекар.

В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза лицата заявяват при подаване на документите, че искат да бъдат освидетелствани/преосвидетелствани само за увреждания, които са дефинитивни състояния, което се отразява в заявлението-декларация.

Протоколи на НОИ за извършено проучване на условията на труд, по повод професионално заболяване и трудова злополука, и разпореждане на НОИ за трудова злополука – оригинали.

Пълномощно – представя се при подаване на документите от упълномощено лице.

За редовно преосвидетелстване от ТЕЛК документите трябва да се подадат не по-късно от три месеца преди изтичането на действащото експертно решение.