Общинският съвет в Кюстендил ще проведе важно заседание. За "Фокус“ настоящият председател на местния парламент Димитър Велинов съобщи, че днес предстои избор на нов председател. Заседанието е насрочено от 14.00 часа, а първата точка в дневния ред е свързана със съставянето на временна комисия, която да проведе избора.

По силата на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общинския съвет на ротационен принцип.

Мандатът на председателя е със срок от 6 месеца. Настоящият председател беше избран на заседание, проведено на 10.11.2023 година.

Съветниците трябва да приемат чисто нова наредба, касаеща символиката и отличията в Община Кюстендил. Документът включва правила за герба, знамето, химна и девиза на Кюстендил, както и процедурата за отличия на изявени и заслужили граждани.

Общият броя на докладните записки, включени в дневния ред за сесията, е 27.