Община Пловдив обяви обществена поръчка за етап II от реконструкцията и разширението на Голямоконарско шосе. Трасето е от бул. "Дунав" в Пловдив до транспортен възел Царацово, където е землищната граница с община "Марица". Поръчката включва основния път и локалното платно в дясно от него. Максималната прогнозна цена на дейностите е 15 625 000 лв. без ДДС, предава Plovdiv24.bg.

За реконструкцията на "Голямоконарско шосе" има проект, а с поръчката за етап II трябва да се избере строителна фирма. Първият етап беше изпълнен от фирма "ИСА 2000". Засега няма категорична индикация, че тази компания ще участва в състезанието за избор на изпълнител на продължението. 

Проектът включва разваляне на старата пътна и тротоарна настилки и изграждане на нова пътна конструкция, бордюри, тротоари, велоалеи, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, ново кръгово кръстовище, локали и др. 

Предвижда се изграждането на канализационни връзки за нови улични отоци, монолитни отводнителни улеи и отводнителни бордюри, подмяна на стари капаци за ревизионните и дъждоприемни шахти, нови такива шахти, нови водопроводни и канализационни тръби, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, подмяна на сградни водопроводни и канализационни отклонения, а където е необходимо изграждане на нови такива. Ще има и напоителна система. 

Целта на проекта по част "Електрическа“ е реконструкция на съществуващото  уличното осветление, която ще включва демонтаж на всички засегнати от реконструкцията стари съществуващи стоманенотръбни стълбове и осветителни тела с натриеви лампи високо налягане и тяхната замяна с енергоефективни LED улични осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови горещопоцинковани стоманени стълбове.

Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели за уличното осветление, както и изграждане на новопроектирана силова и слаботокова тръбна канална мрежа, с определено сечение и в определена конфигурация за реконструираните участъци. Предвидено е да се извърши укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско напрежение 1кV и на слаботокови комуникационни мрежи- собственост на БТК, което ще се осъществи чрез разкъсване на съществуващи кабели, полагане на нови и свързването им посредством монтаж на кабелни съединителни муфи.

Дължината на пътния участък е 900 м.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с проектната документация, техническите спецификации, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация. 

В документацията изрично е изброено какви участници ще бъдат изключени от процедурата. Това ще става при: участие в престъпна организация, корупция, измами, терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризма, използване на детски труд и други форми на трафик на хора, неплатени данъци и социалноосигурителни вноски, нарушения на задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и ако има влязла в сила присъда за тези престъпления.

Освен това кандидатите не трябва да имат пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, са в конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Изброяват се и други ограничения. 

Планирания старт на строително-монтажните дейности е 1 октомври 2024 г., със срок на продължителност 550 дни. 

Финансовите средства за настоящата обществена поръчка се осигуряват от държавния бюджет, съгласно сключено споразумение между община Пловдив и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на  04.04.2024 г. За настоящата 2024 г. са предвидени 4 000 000 лв. с вкл. ДДС, а останалите средства ще бъдат осигурени през 2025 г. и 2026 г. 

Община Пловдив осигурява финансовите средства за заплащане на ДДС по част "В и К“ за обекта, тъй като този разход е недопустим, съгласно сключеното споразумение с МРРБ.

Крайният срок за получаване на оферти изтича в 23:59:00 ч. на 15 юли 2024 г.