От 15 000 лева до 150 000 лв. могат да получат семейни фирми, предприятия от творческите индустрии и занаятите за подобряване на  производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. Безвъзмездното подпомагане е  85% от общата стойност на проектите за занаятите и 75% за останалите фирми. Това стана ясно по време на информационна среща, организирана от Областен информационен център – Кюстендил, по време на която бяха разяснени условията за кандидатстване по процедура "Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 година, предаде репортер на "Фокус“.

Семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите трябва да отговарят на изискването за микро или малко предприятие, да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите не по-късно от 31.12.2021г., да имат средносписъчен брой на персонала от поне едно лице, да имат достигнат определен минимум на нетните приходи от продажби за 2021, 2022 и 2023 г. и да са семейно предприятие или предприятие в творческия сектор или да развиват занаятчийска дейност.

За да отговорят на определението за семейно предприятие е необходимо едно физическо лице/ две или повече лица да притежава/т повече от половината от капитала на фирмата и поне едно от тези лица или друго физическо лице да участва в управлението на фирмата или да е наето на трудов договор, като между всички тях да съществува роднинска връзка. Това изискване трябва да е изпълнено през цялата или част от 2023 г., както и към датата на подаване на проекта.

Сред допустимите предприятия от творческите индустрии са фирми, развиващи печатарска и издателска дейност, производство и разпространение на филми, телевизионни и радио-предавания, архитектурни дейности, рекламни, фотографски, преводачески дейности и др.

Третата допустима група предприятия са такива, осъществяващи дейност от Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите и чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност (като майстор или калфа) в Националния регистър на занаятчиите към датата на подаване на проектното предложение по процедурата.      

Кандидатите могат да закупят дълготрайни материални и нематериални активи за подобряване на производствения процес/ предоставяне на услуги във фирмата, да създадат нов онлайн магазин и да внедрят ИКТ системи/ модули за управленски, производствени и логистични процеси. По проекта е допустимо да се заложат и разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.09.2024  г., като подаването е изцяло електронно, чрез ИСУН 2020.