Общината в Кюстендил обяви прием на проекти за местни инициативи, предаде репортер на "Фокус“. Приоритетната област е свързана с опазването на околната среда, благоустрояването и ремонтите в община Кюстендил. Крайният срок за подаването на местни инициативи е 17 юли.

Основната цел на схемата е предоставянето на финансова помощ за подобряване на физическата и жизнената среда, като предпоставка за устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

С програмата се цели да се стимулират живущите в режим на етажна собственост за подобряване, поддържане и опазване на околоблоковите пространства, да се подобри състоянието на общинския сграден фонд, да се насърчи развитието на местните инициативи и доброволчеството, както и да се подобри достъпът до различни обекти.

Отделената сума за финансиране е в размер на 50 000 лева. Минималната сума за един проект е 1 000 лева, а максималният – 3 500 лева. Кандидатите с местни инициативи на стойност до 2 000 лв. с ДДС, осигуряват само нефинансов принос / доброволен труд/ към изпълнението на инициативите

Кандидатите с местни инициативи на стойност между 2 000 и 5 000 лв. с ДДС, осигуряват собствен финансов принос в размер на 50% за разликата над 2 000 лв. и нефинансов принос / доброволен труд/ към изпълнението на инициативите.

Кандидатите с местни инициативи на стойност над 5 000 лв с ДДС могат да получат БФП в размер на 3 500 лв. с ДДС и следва да осигурят нефинансов принос/доброволен труд/ към изпълнение на инициативите.

Със свои проекти могат да кандидатстват етажни собствености, читалища, местни културни и образователни институции, църковни настоятелства и храмове, спортни клубове.

Изпълнението на заложените дейности трябва да се случи до 3 месеца. Самите проекти могат да бъдат за почистване на паркови пространства, благоустрояване на прилежащи площи, създаване и реновиране на зони за отдих, залесяване, озеленяване, закупуване или ремонт на детски и спортни съоръжения, въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци, създаване на достъпна среда, благоустрояване на църковни дворове, обзавеждане на детски градини и читалища, закупуване на техника за поддръжка на зелени площи.

Предвижда се за всички дейности да се планира устойчивост най-малко две години.