Първо общо събрание на Регионална колегия на съсловната организация на лекарските асистенти и фелдшерите във Варна ще се проведе на 1 юли. Началото й ще бъде дадена в 15.00 ч. в аудитория "Проф. Г. Капрелян“ етаж 1 в сградата на РЗИ-Варна при следния дневен ред:

1. Избор на органи на колегията (управителен съвет, контролна комисия, комисия по професионална етика);

2. Избор на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

Това става във връзка с изискванията на § 19, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.).