На 17.05.2024 г. съдия Мария Велкова подписа акт за встъпване на церемония в конферентната зала на съдебната палата. Тя е назначена за заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Русе и ръководител на търговско отделение с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 22 от 14.05.2024 година, съобщи съда.

Председателят на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева  пожела на съдия Велкова да ръководят заедно съда като сплотен екип, с енергия, отдаденост и мъдрост.

Мария Велкова е родена на 04.06.1972 г. в гр. Казанлък. Завършила е висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св.Климент Охридски“ през 1996 г. Има 26 години съдийски стаж и е с ранг "съдия във ВКС/ВАС“.