В Кюстендил вече е в сила издадената от кмета на Общината инж. Огнян Атанасов заповед, регламентираща прибирането на тазгодишната черешова реколта, предаде репортер на "Фокус“. Определени са общинските терени, на които ще бъдат разкривани пунктове за изкупуване на плодовете. Седем са местата в Кюстендил, а над 50 са терените в селата.

В общинската администрация се приемат заявления за разкриването на изкупвателни пунктове. Желаещите трябва да предоставят документ за актуално състояние на фирмата. Разрешителното за разкриване на пункт се издава след заплащане на съответната такса. В случай, че има желаещи да разкрият пункт на частен терен, те трябва да подадат заявление до главния архитект, придружено с изготвена схема за разполагане на преместваем обект и документ от РЗИ – за работа с пресни плодове. Търговците задължително трябва да поставят копие от издаденото разрешително на видно място в пунктовете.

Задължително е изкупвачите да издават на лицата, продаващи череши, документ за изкупеното количество, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Превозването на черешовата продукция извън населени места трябва да става само с попълнен приемно-предавателен протокол от производителя. Въвежда се време за работа на пунктовете – от 9.00 часа до 22.00 часа.

Брането на череши ще става от 7.00 часа до 20.00 часа. При наемането на берачи собственикът или ползвателят на черешови масиви трябва да осигурява непрекъснато присъствие на свой представител, който да придвижва берачите от и до изходния пункт.

В случай, че правилата не бъдат спазвани от страна на изкупвачите, ще им бъде налагана глоба, а при повторно нарушение ще им бъде отнемано издаденото разрешително.