По предложение на кмета Димитър Николов, одобрено единодушно от местния парламент, предстои изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн в "Славейков“. Нейната мощност ще е 420 KW. Произведената енергия ще бъде използвана основно за нуждите на дома на плувните спортове в Бургас. Така разходите му ще бъдат значително намалени.

За осъществяване на тази инициатива Общината ще създаде гражданско дружество. Този вид сдружаване между публични власти, граждани, бизнес и други заинтересовани страни вече има своето значимо място в цяла Европа, защото е ефективен инструмент за съвместна работа на всички, които имат интерес за подобряване на средата, в която живеят.

Първият обект, в който Енергийна общност Бургас ще инвестира е именно плувният комплекс в "Славейков“. Предвижда се Общината да изкупува произведената енергия на стойност 13 стотинки за киловатчас.

"Това е нов модел публично-частно партньорство, което се насърчава от Европейската комисия. Централата ще се изгради с частен капитал, без да инвестираме публични средства. Разработихме нова методика, която гарантира висока доходност. Убеден съм, че това ще привлече повече хора да инвестират. След този първи проект обмисляме още няколко подобни варианта.“, каза кметът Николов.

Предварителните анализи показват, че над 85 % от генерираната слънчева енергия ще бъде използвана директно на мястото на производство в плувния басейн, което прави инвестицията изключително ефективна и устойчива.

За създаването на Енергийната общност Общината ще отправи покана към всички български физически юридически лица (в това число търговци, кооперации, неправителствени организации, общини) за включване в нея чрез внасяне на парична вноска – до набавянето на необходимите средства за изграждането на фотоволтаичната централа. Според разработения конкретен проект и бизнес модел, за реализирането на инвестицията е необходима сума в размер на 431 802 лв. с ДДС.

Поканата за участие в енергийната общност ще бъде публикувана още тази седмица, като първоначално ще бъде предоставен 2-месечен срок за набиране на средства и участие. В случай, че в този срок не бъде осигурена необходимата сума, той ще бъде удължаван с по 1 месец до набирането й.

Следващата стъпка ще бъде сключване на договор за създаването на Гражданско дружество по ЗЗД. С него две или повече лица се обединяват за постигането на определена цел, като същевременно запазват стопанската си самостоятелност. Целта на гражданското дружество е заедно, с общи усилия, да постигне определен резултат. То ще извърши дейности по проектиране, доставка, монтаж и изграждане на фотоволтаична централа върху покривното пространство на плувния басейн.

Община Бургас стартира тази инициатива в качеството си на партньор по проект: "Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition“ (TANDEMS), договор № 101077514, финансиран по програма LIFE на Европейската комисия. Програмата е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата. Създадена е с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.