Най-големите отличия на МУ – Варна "Почетен знак със синя лента“ бяха връчени от ректора проф. д-р Димитър Райков на тържествена церемония, проведена на 21 май в първа аудитория на Университета. Наградите се връчват за 20-ти път в навечерието на празника 24 май на най-изявените личности и колективи със заслуги и постижения в областта на науката и висшето образование и за издигане авторитета на МУ-Варна.

Тази година с престижните отличия бяха удостоени:

Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. – за изключителни заслуги за издигане на авторитета на МУ-Варна в позицията му на заместник-ректор "научна дейност“; за дългогодишна активна научна и преподавателска дейност; за принос в развитието на лечебно-диагностичния процес в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна. Проф. Маджов е заместник-ректор "Научна дейност“ (2004-2012); ръководител на Катедрата по хирургични болести (2012-2024); началник на втора клиника по хирургия (2004-2023).

Проф. д-р Боян Балев, д.м. – за дългогодишна активна преподавателска и научна дейност в областта на образната диагностика; за изключителен принос в развитието на лечебно-диагностичния процес в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна. Проф. Балев е ръководител на катедрата по образна диагностика и лъчелечение (2004-2020); началник на центъра за образна диагностика, отделение по рентгенология (2003-2020).

Проф. д-р Кирил Христозов, д.м. – за дългогодишна преподавателска и научна дейност в областта на ендокринологията; за изключителен принос в развитието на лечебно-диагностичния процес в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна. Проф. Христозов е ръководител на учебния сектор по ендокринология и болести на обмяната (2004-2024); началник на клиниката по ендокринология в УМБАЛ "Св. Марина“ (2004-2023).

Проф. д-р Бистра Калчева, д.ф. – за утвърждаване престижа на МУ-Варна в научноизследователската и проектната дейност; за значим принос към образователната и  експертната дейност; за заслуги за развитието на Факултета по фармация. Проф. Калчева е ръководител на Катедра "Фармацевтични науки“ (2012-2014); ръководител на Катедра "Фармацевтични технологии“ (2014-2018); председател на комисията по етика на научните изследвания (2012-2024).

Проф. д-р Вера Крумова, д.м.  – за изключителни заслуги към МУ-Варна и проявен висок професионализъм, отговорност и всеотдайност; за принос в методичното ръководство за развитието на катедрата по ортодонтия към Факултета по дентална медицина; за полагане основите на преподаването по ортодонтия; за израстването на академичния състав на катедрата по ортодонтия.

МУ-Варна присъди и колективна награда на екипа на Библиотеката на МУ-Варна. Призът е за издигане авторитета на МУ-Варна в осигуряването на висококачествено образование; за подпомагане на учебната и преподавателската дейност чрез използване на съвременни библиотечни и информационни ресурси; за създаване на институционален репозиториум с отворен достъп; за изграждане на университетска платформа с дигитална колекция.​