Районната избирателна комисия във Варна взе важно решение за изборния ден – 9 юни 2024 г. То се базира на постъпили писма във връзка с чл. 90, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, относно наличие на изискуем от закона брой избиратели за разкриване на Подвижни избирателни комисии (ПСИК) на територията на областта.

Така РИК-Варна реши на територията на община Дългопол да бъдат разкрити два броя ПСИК, а на територията на община Аксаково – един брой.

Решенията могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

В чл. 90 от Изборния кодекс, е написано, че: На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления. При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България в градовете с районно деление подвижната секционна избирателна комисия може да обхваща територията на повече от един район, ако са подадени по-малко от 10 заявления в съответния район.