Всички язовири в Русенско са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Това показват проверките на сформираната за целта междуведомствена комисия с председател областния управител Драгомир Драганов.

Специално внимание по време на проверките е било обърнато на техническото състояние на елементите, формиращи рисковия фактор /стена, преливник, основен изпускател/. Показателите от извършените замервания на пиезометричните кладенци за следене на депресионната крива, геодезичните замервания и количеството на дренажен отток  при действащите язовири на територията на областта са в нормата. Не са установени хоризонтални и вертикални деформации по сухия и мокрия откос на язовирните стени. По отношение на аварийното планиране е установено, че обектите разполагат с обособени аварийни складове, оборудвани съгласно изискванията. Също така  имат изготвени актуални аварийни планове за действие при опасност.

Превантивно комисията провери състоянието и на три напълно празни язовира – в Каран Върбовка, Образцов чифлик и Борово. При огледа на място е констатирано, че и на двата язовира /в Каран Върбовка и Образцов чифлик/ основният изпускател е оставен напълно отворен с цел отвеждане на постъпилите водни количества. Предприети са и дейности по отстраняване на проблема с изпускателя на язовир "Борово“, като преливникът на съоръжението е продълбочен. Така излиза, че три от общо четиринайсетте водоема са напълно източени и не работят.

Изразено в проценти количеството на водата в трите най-големи язовира на територията на областта е както следва: яз. "Баниска“ 20%, яз. "Бойка“ 14% и яз. "Николово“ 80% от общия им полезен обем. Всички останали язовири поддържат около или малко над средното ниво количество на водата.

Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в област Русе се осъществява посредством изградени кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез водоподаване от язовирите.

В Областна администрация – Русе ежедневно постъпва информация за нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на областта. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в контакт с всички страни имащи отношение по въпросите свързани с управлението на водите и са в готовност при необходимост или при повишаване на риска от наводнение за незабавна реакция.

В проверките участваха представители на Областна администрация – Русе, общинските администрации на чиято територия се намират проверяваните обекти, Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" при ДАМТН, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Басейнова дирекция "Дунавски район"– Плевен, "Напоителни системи" ЕАД, клон "Долен Дунав" – Русе и Областна дирекция "Земеделие".